Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)TARIM ARAZİSİNİN DEĞERİNİN TESPİTİ ( Bilimsel Yolla Değerinin Tespiti )

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/2399

K. 2002/2798

T. 19.3.2002

• KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Tarım Arazilerinin Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Gelir Üzerinden Bilimsel Yolla Değerinin Tespiti )

• TARIM ARAZİSİNİN DEĞERİNİN TESPİTİ ( Bilimsel Yolla Değerinin Tespiti )

• KAVAKLARIN KESİM DURUMUNA GELMESİ ( Kavakların Bir Yılda Hasat Edilemeyeceği Gözönünde Tutularak Kaç Yılda Kesim Durumuna Geleceği Bilimsel Yöntemlerle Saptandıktan Sonra Brüt Gelirin Hesabı )

2942/m.11

ÖZET : Kavakların bir yılda hasat edilemeyeceği gözönünde tutularak; kaç yılda kesim durumuna geleceği bilimsel yöntemlerle saptandıktan sonra brüt geliri bulunup, değerlendirme tarihinden kesim gününe kadar yapılması gerekecek masraflar da düşülerek kavakların kesim durumuna geldiği gündeki net değeri bulunup bu değerin kavakların kesim durumuna gelmesi için geçecek yıl sayısına bölünmesi suretiyle bir yıllık net gelir tespit edildikten sonra bilimsel formül uygulanmak suretiyle kamulaştırma parasının saptanması gerekir.

DAVA : Dava dilekçesinde kamulaştırma bedelinin arttırılması ile faiz ve masrafların davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

Geri çevirme kararı üzerine dosya içerisine getirtilen Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün yazısında üretim birim fiyatı olarak belirtilen 11.540.0000 TL`nin 1 m3 ağacın üretim maliyeti olduğu bildirilmiştir.

Dava konusu taşınmazın kapama kavaklık niteliğinde bulunduğu anlaşılmaktadır.

2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 11.maddesinin ( f ) bendi uyarınca, tarım arazilerinin olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelir üzerinden bilimsel yolla değerinin tespit edilmesi gerekir.

Kavakların bir yılda hasat edilemeyeceği gözönünde tutularak; kaç yılda kesim durumuna geleceği bilimsel yöntemlerle saptandıktan sonra brüt geliri bulunup, kamulaştırma ( değerlendirme ) tarihinden kesim gününe kadar yapılması gerekecek masraflar da düşülerek kavakların kesim durumuna geldiği gündeki net değeri bulunup bu değerin kavakların kesim durumuna gelmesi için geçecek yıl sayısına bölünmesi suretiyle bir yıllık net gelir tespit edildikten sonra bilimsel formül uygulanmak suretiyle ( tarım arazisi formülü ) kamulaştırma parasının saptanması gerekir.

Bilirkişi kurullarınca düzenlenen raporlarda bir dekar kavaklığın kesim çağına geldiği tarihteki m3 cinsinden verimi belirlenip bir m3 bedel ile çarpılarak brüt bedel bulunmuş olup bundan salt kesim gününe kadar yapılması gerekecek masrafların düşülmesi gerekirken, 1 m3 maliyet bedelinin tamamının düşülmesi suretiyle fazla değere ulaşılması ve mahkemece de bu raporlara dayanılarak artırıma hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK`nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 19.3.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube