Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
Y A R G I T A Y
2.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: KARAR NO:
2012/26528 2013/781

KARAR TARİHİ:17.01.2013

>EVLİLİĞİN BUTLANI, TEYZE İLE YEĞEN EVLİLİĞİ.


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Cumhuriyet Başsavcılığı davanamesiyle, davalıların evlenmeye engel derecede hısımlığı bulunduğu gerekçesiyle Türk Medeni Kanununun 129/1. ve 145/4. maddeleri uyarınca davalıların evliliğinin butlanı talep edilmiştir. Mahkemece, 22.06.2010 tarihli duruşmada davalılara yanlış olduğunu iddia ettikleri nüfus kaydının gerçeğe uygun hale getirilmesini sağlamaları için dava açmak üzere süre verilmiş, davalı Mehmet tarafından mahkemeye fax yoluyla gönderilen dilekçe ile, ilgili davanın İzmir`de açıldığı bildirilmiş; ancak, mahkemece İzmir nöbetçi asliye hukuk mahkemesine hitaben yazılan müzekkere cevabı beklenmeden, esas hakkında hüküm kurularak davalıların evliliğinin iptaline karar verilmiştir. Bu hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

Davalıların temyizde eklemiş oldukları belgeler uyarınca, getirtilip incelenen nüfus kayıt düzeltilmesine ilişkin dava dosyasında; tarafların teyze-yeğen hısımlığı şeklinde görülmelerine yol açan nüfus kaydının, İzmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 2010/483 esas, 2011/40 karar sayılı ve 06.05.2011 tarihinde kesinleşen ilamı ile düzeltilmiş olduğu, mahkeme ilamı doğrultusunda nüfus kaydında gerekli olan düzeltmelerin yapıldığı; bu sebeple de davalıların evliliğinin iptalini gerektirecek bir durum kalmadığı anlaşılmaktadır. Bahse konu nüfus kayıt tashihi davasının sonucu uyarınca, davalıların evlenmelerinin butlanını gerektiren hısımlık durumu kayden düzeltilerek evlenme engeli ortadan kalktığından; davanın reddine karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.17.01.2013 .
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube