Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

ZİYNET EŞYALARININ ORTAK İKAMETTE KALDIĞINI İSPAT YÜKÜ...

 

Y A R G I T A Y
2.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: KARAR NO:
2012/12753 2013/954Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-davacı kadın tarafından kocanın davasının kabulü, kusur belirlemesi, kendisinin reddedilen yoksulluk nafakası talepleri, kocanın kabul edilen manevi tazminat talebi, tedbir nafakasının miktarı, velayet ve kendisinin reddedilen ziynet alacağı davası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-davacı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Davalı-davacı kadın 11 adet üçlü burma bilezik ile bir adet gerdanlığın ortak konutta kaldığını ileri sürmüş; bu ziynetlerin varlığını tanık beyanıyla kanıtlamıştır. Yine bir kısım tanık beyanlarıyla, davalı-davacı kadının aynı zamanda boşanma sebebi olarak kabul edilen kadının sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışından sonra, koca tarafından babaevine bırakıldığının kanıtlanmasına göre; kadının ortak konuttan normal koşullarda ayrılmadığının kabulü gerekir. Ortak konuttan normal kabul edilemeyecek koşullarda ayrılmış olan kadının da, bu ziynetlerini yanında götürmesi beklenemez. Bu durumda; ziynetler yönünden ispat yükü kadında olmayıp; davacı-davalı kocadadır. Bu ispat yükününün gereği olarak; kocanın, ziynetlerin konuttan ayrılırken kadın tarafından götürüldüğünü veya kadın tarafından bir başka şekilde tasarruf edildiğini kanıtlaması gerekir. Davacı-davalı koca gösterdiği delillerle, bu hususu kanıtlayamamıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında; mahkemece 11 adet üçlü burma bilezik ve bir adet altın gerdanlığın bu işlerden anlar bir bilirkişi eliyle dava tarihindeki değerinin tespit ettirilerek; gerçekleşecek sonucuna göre ziynetlere ilişkin davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken; yetersiz gerekçeyle reddine karar verilmesi isabetsiz olmuş; bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple ziynet alacağı talebi yönünden BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.17.01.2013


KARŞI OY YAZISI
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube