Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Malül Kalan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )

>

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/1629

K. 2002/2151

T. 14.3.2002

• RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Malül Kalan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )

• KURUMUN RÜCU ALACAĞININ DIŞ TAVANINI TEŞKİL EDEN MİKTARIN BELİRLENMESİ ( Sigortalının Başkasının Bakımına Muhtaç Duruma Düşmesi Nedeniyle Bakıcı Ücretine İlişkin Zararında Eklenmesi )

• DIŞ TAVANI TEŞKİL EDEN MİKTARIN BELİRLENMESİ ( Sigortalının Başkasının Bakımına Muhtaç Duruma Düşmesi Nedeniyle Bakıcı Ücretine İlişkin Zararında Eklenmesi )

506/m.26

743/m.185

818/m.43,44

ÖZET : Davacı Kurumun rücu alacağının dış tavanını teşkil eden miktarın belirlenmesinde; sigortalının zararlandırıcı sigorta olayı üzerine başkasının bakımına muhtaç duruma düşmesi nedeniyle maddi zararına bakıcı ücretine ilişkin zarar miktarının da eklenmesi gerekir. Bu zararın hesaplanmasında; sigortalının kural olarak kendisine asgari ücretle baktırabileceği üstün olasılık dahilinde olup bilinen dönemde karar tarihine en yakın asgari ücret tarifesinin esas alınarak netleştirilmesi, bilinen dönemden sonrası için iskontolama işleminin yapılması ne var ki her somut olayın özellikleri dikkate alınmak suretiyle kanıtlandığı takdirde asgari ücretin üzerinde veya altında saptanacak herhangi bir ücret miktarının da hesaplamaya esas alınabileceği olgusu gözetilerek belirlenmesi; diğer taraftan bakıma muhtaç sigortalının aile birliği içinde kendisine baktırmada eşinin yardımından yararlanmasının Medeni Kanunun madde 185`de öngörülen müzaharet yükümü ( yardım yükümü )gereği bulunduğu ve yine başkasının bakımına muhtaç sigortalının herhalde gelirinden bakım için bir miktar pay ayırması gerekeceğine ilişkin olgu gibi Borçlar Kanununun 43 ve 44. maddelerinin uygulanmasını gerektiren bir sebebin varlığı halinde bakım için hesap edilen zarar miktarından indirim yapılması ve bulunan bakım ücretine ilişkin zararın sigortalının diğer gerçek zararına ilavesi ile davalıya atfedilen kusur oranının da uygulanmasından sonra dış tavan denetlemesinin yapılması gerekir.

DAVA : Davacı, iş kazasında malül kalan sigortalı işçi için yapılan harcamalar üzerine uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteği hüküm altına almıştır.

Hükmün, taraflar Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Hüseyin Erol tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi :

KARAR : 1- Dava sonucu itibariyle 4.7.1996 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu sürekli ve tam işgöremez duruma düşen ve bakıma muhtaç olduğu anlaşılan sigortalıya davacı Kurumca yapılan Sosyal Sigorta Yardımlarının rücuan tahsili istemine ilişkin olup, davacı Kurumun rücu alacağının dış tavanını teşkil eden miktarın belirlenmesinde; sigortalının zararlandırıcı sigorta olayı üzerine başkasının bakımına muhtaç duruma düşmesi nedeniyle maddi zararına bakıcı ücretine ilişkin zarar miktarının da eklenmesi gerekir. Bu zararın hesaplanmasında; sigortalının kural olarak kendisine asgari ücretle baktırabileceği üstün olasılık dahilinde olup bilinen dönemde karar tarihine ( 9.11.2001 )en yakın asgari ücret tarifesinin esas alınarak netleştirilmesi, bilinen dönemden sonrası için iskontolama işleminin yapılması ne var ki her somut olayın özellikleri dikkate alınmak suretiyle kanıtlandığı takdirde asgari ücretin üzerinde veya altında saptanacak herhangi bir ücret miktarının da hesaplamaya esas alınabileceği olgusu gözetilerek belirlenmesi; diğer taraftan bakıma muhtaç sigortalının aile birliği içinde kendisine baktırmada eşinin yardımından yararlanmasının Medeni Kanunun madde 185`de öngörülen müzaharet yükümü ( yardım yükümü )gereği bulunduğu ve yine başkasının bakımına muhtaç sigortalının herhalde gelirinden bakım için bir miktar pay ayırması gerekeceğine ilişkin olgu gibi Borçlar Kanununun 43 ve 44. maddelerinin uygulanmasını gerektiren bir sebebin varlığı halinde bakım için hesap edilen zarar miktarından indirim yapılması ve bulunan bakım ücretine ilişkin zararın sigortalının diğer gerçek zararına ilavesi ile davalıya atfedilen kusur oranının da uygulanmasından sonra dış tavan denetlemesinin yapılması gerekirken bakıcı ücretini nazara almayan ve bu nedenle yetersiz bulunan hesap raporunun hükme dayanak kılınması,

2-Kabulüne karar verilen peşin sermaye değerli gelirler için faiz başlangıç tarihi olarak tahsisin onay tarihi olan 1.2.1999 tarihi yerine 1.1.1999 tarihinin belirlenmesi,

3-Davanın kabulüne karar verildiği halde davacı SSK Başkanlığı lehine, kabul edilen miktar üzerinden hüküm tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre nisbi vekalet ücretine hükmedilmemesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.3.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube