Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Kefalet Sorumluluğu

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/1511

K. 2010/13808

T. 3.6.2010

• KEFALET SORUMLULUĞU ( 5661 S.K. Md. 1/3 Gereğince Kredi Kullanmadığı Halde Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil Olarak İmzalamış Olanların Sona Ereceği )

• İCRA TAKİBİNİN İPTALİ ( 5661 S.K. Md. 1/3 Gereğince Kredi Kullanmadığı Halde Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil Olarak İmzalamış Olanların Kefalet Sorumluluğunun Sona Ereceği - Şikayetin Kabulü )

• ZİRAAT BANKASI VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ TARAFINDAN KULLANDIRILAN TOPLU KÖY İKRAZATI ( 5661 S.K. Md. 1/3 Gereğince Kredi Kullanmadığı Halde Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil Olarak İmzalamış Olanların Kefalet Sorumluluğunun Sona Ereceği )

5661-1/m. 1/3

ÖZET : Takip dayanağı ilam niteliğindeki borç senedinde şikayetçi kefil olarak yer almaktadır. 15.05.2007 tarihinde kabul edilip yürürlüğe giren 5661 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi Ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Toplu Köy İkrazatı-Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkında Kanun`un 1/3. maddesi gereğince kredi kullanmadığı halde müşterek borçlu müteselsil kefil olarak imzalamış olanların kefalet sorumluluğu bu Kanun`un yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. İlgili Kanun 25.05.2007 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden şikayetçi kefilin sorumluluğu sona ermiştir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından borçlular aleyhine 31/07/1996 vade tarihli 1300 nolu borç senedine dayalı olarak ilamlı icra takibine geçilmiş, borçlu icra mahkemesine başvurusunda; hiçbir şekilde kefil olmadığını, böyle bir borç senedi imzalamadığını, senetteki imzanın kendisine ait olmadığını ileri sürerek takibin iptalini istemiştir.

Takip dayanağı ilam niteliğindeki borç senedinde şikayetçi kefil olarak yer almaktadır. 15/05/2007 tarihinde kabul edilip yürürlüğe giren 5661 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi Ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Toplu Köy İkrazatı-Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkında Kanun`un 1/3. maddesi gereğince kredi kullanmadığı halde müşterek borçlu müteselsil kefil olarak imzalamış olanların kefalet sorumluluğu bu Kanun`un yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. İlgili Kanun 25/05/2007 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden şikayetçi kefilin sorumluluğu sona ermiştir. O halde, mahkemece şikayetçi hakkındaki takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 03.06.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube