Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Katma Değer Vergisi

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/24348

K. 2008/3017

T. 21.2.2008

• ŞİKAYET ( Cebri İcra Sonucu Yapılan İhalenin Kamu Bankası Olan Davacı Üzerinde Kalması Durumunda Dahi KDV Bedelini Ödemesinin Gerekmesi )

• KATMA DEĞER VERGİSİ ( Cebri İcra Sonucu Yapılan İhalenin Kamu Bankası Olan Davacı Üzerinde Kalması Durumunda Dahi KDV Bedelini Ödemesinin Gerekmesi )

• TELLALİYE HARCI ( Mezat Yerinde İhalenin Gerçekleşmiş Olması Nedeniyle Belediyenin Hizmeti Karşılığı Alınan Tellallık Harcının İhale Üzerinde Kalan Alacaklıdan Tahsilinin Gerekmesi )

3065/m.19

ÖZET : Açık arttırmanın gerçekleşmesi ile satış bedeli KDV`nin ödeme yükümlülüğü doğacağından ve cebri icra yolu ile malın satılması ve alıcının kamu bankası olması halinde dahi istisna kapsamı dışında olduğundan müşteki banka KDV`den sorumludur.

Ayrıca, mezat yerinde ihalenin gerçekleşmesi nedeniyle belediyenin hizmeti karşılığı alınan tellallık harcıda ihale üzerinde kalan alacaklıdan tahsili gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 3065 Sayılı KDV Kanununun 19. maddesi; "diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümleri bu vergi bakımından geçersizdir. Katma Değer Vergisine istisna ve muafiyetler ancak bu konuda hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır" şeklinde açıklamasıyla istisnaların Kanunun içinde yer alması gerektiği belirtilmiştir. Açık arttırmanın gerçekleşmesi ile de satış bedeli KDV`nin ödeme yükümlülüğü doğacağından ve anılan yasada muafiyet ve istisnalar sınırlı olarak belirtilmiş olup ( ihracat istisnası, diplomatik istisnalar v.b. ) cebri icra yolu ile malın satılması ve alıcının kamu bankası davası halinde dahi istisna kapsamı dışında olduğundan müşteki banka KDV`den sorumludur. ( HGK.nun 25.11.2006 tarih ve 2006/12-759 E. - 2006/760 K. sayılı kararı )

Ayrıca, mezat yerinde ihalenin gerçekleşmesi nedeniyle belediyenin hizmeti karşılığı alınan tellallık harcıda ihale üzerinde kalan alacaklıdan tahsili gerekir. Bu durumda Mahkemece şikayetin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 21.02.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube