Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/1614

K. 2013/2920

T. 24.01.2013

* İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ (Hizmetlerinin Bir Kısmının Bildirilmemesi Nedeniyle Sonrasında Hizmet Tespiti Davası Açtığı - Hizmet Tespit Dosyasının Kesinleşmesi Beklenerek Sonucu Doğrultusunda Karar Verileceği)

* BEKLETİCİ MESELE (Davacının İşçilik Alacakları Davası Sonrasında Hizmetlerinin Bir Kısmının Bildirilmemesi Nedeniyle Hizmet Tespiti Davası Açtığı - Hizmet Tespiti Davası Yargıtay Aşamasında Olduğu İçin Kesinleşmediği/Hizmet Tespiti Dosyasının Kesinleşmesinin Bekleneceği)

* HİZMET TESPİTİ DAVASI (İşçilik Alacakları İsteminden Sonra Açıldığı - Davacının Çalışma Süresi Kesin Olarak Belirlenemediğinden Hizmet Tespiti Dosyasının Kesinleşmesi Beklenerek Sonucu Doğrultusunda Karar Verileceği)

* ÇALIŞMA SÜRESİNİN KESİN OLARAK BELİRLENEMEDİĞİ (İşçilik Alacakları Davasından Sonra Hizmetlerinin Bir Kısmının Bildirilmemesi Nedeniyle Hizmet Tespiti Davası Açıldığı - Öncelikle Hizmet Tespiti Dosyasının Kesinleşmesi Bekleneceği) 6100/m.165

ÖZET : Davacı 1996 yılında davalı yanında çalışmaya başladığını iddia ederek işçilik alacakları isteğinde bulunmuştur. Daha sonra hizmetlerinin bir kısmının bildirilmemesi nedeniyle hizmet tespiti davası açmıştır. Anılan dosya karara çıkmış ancak Yargıtay aşamasında olduğu için kesinleşmemiştir. Davacının çalışma süresi kesin olarak belirlenmediğinden öncelikle hizmet tespiti dosyasının kesinleşmesi beklenerek, sonucu doğrultusunda karar verilmesi gerekir.

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı, fazla çalışma ücreti, izin ücreti ile genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği reddetmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M.Başbayraktar Taşkın tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, davalının emeklilik süresinin yaklaştığını anlayınca işten çıkarmak için bahaneler aramaya başladığını, tazminat ödememek için davacının işyerinde hırsızlık yaptığını iddia ederek şikayette bulunduğunu ve işten çıkardığını ileri sürerek, kıdem , ihbar, kötüniyet tazminatları ile fazla çalışma, genel tatil, yıllık izin ücreti alacaklarının davalıdan tahsilini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının kendiliğinden işten ayrıldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haklı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının iş sözleşmesinin feshinin haklı olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Somut olayda, davacı 1996 yılında davalı yanında çalışmaya başladığını iddia ederek işçilik alacakları isteğinde bulunmuştur. Daha sonra hizmetlerinin bir kısmının bildirilmemesi nedeniyle Nizip Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/437 E, 2012/637 K sayılı dosyası ile hizmet tespiti davası açmıştır. Anılan dosya karara çıkmış ancak Yargıtay aşamasında olduğu için kesinleşmemiştir.

Davacının çalışma süresi kesin olarak belirlenmediğinden öncelikle hizmet tespiti dosyasının kesinleşmesi beklenerek, sonucu doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru olmamış, hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 24.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube