Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN REDDEDİLMESİ, VEKALET ÜCRETİ...

 

T.C
Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ


ESAS NO:2012/13826
KARAR NO:2013/574
KARAR TARİHİ:16.01.2013

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm; davalı-davacı kadın tarafından, kendi davasının reddi, kusur belirlemesi, yoksulluk nafakası ile yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre davalı-davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-İlk kararda, davalı-davacı (kadın) yararına yoksulluk nafakası takdir edilmiş, bu hükmü davacı-davalı (koca) temyiz etmemiş; hüküm davalı-davacı (kadın)`ın temyizi üzerine bozulmuştur. Mahkemece bozmaya uyulduğuna göre, bozma lehine olan taraf yararına usulü kazanılmış hak oluşmuştur. Bu kazanılmış hak yeni bir hükümle ortadan kaldırılmaz. Bu husus gözetilmeden bozmadan sonra davalı-davacı (kadın)`ın yoksulluk nafakası talebinin reddedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

3-Davalı-davacı (kadın)`ın, maddi ve manevi tazminat isteğine ilişkin karşı davasının reddine karar verildiğine göre, maktu ret harcı yerine, davalı-davacının nispi karar harcından sorumlu tutulması doğru görülmemiştir.

4-Davalı-davacı (kadın)`ın maddi ve manevi tazminata ilişkin karşı davası reddedildiğine göre, reddedilen manevi tazminat için karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 10. maddesi uyarınca diğer taraf yararına maktu, reddedilen maddi tazminat için de nispi vekalet ücreti tayin ve takdiri gerekirken, bu husus gözetilmeden fazla vekalet ücreti tayin edilmesi de usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda (2.), (3.) ve (4.) bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin yukarıda (1.) bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.16.01.2013
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube