Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)Yüklenicinin Edimini Sözleşmeye Uygun İfa Etmeyerek Temerrüde Düştüğü ve Avans Niteliğinde Verilen Tapu Payının da İptaliyle Arsa Sahibi Davacılar Adına Tesciline Karar Verildiği/Haciz Şerhinin Kaldırılması Gerektiği

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/1112

K. 2012/4294

T. 7.6.2012

• ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Yüklenicinin Edimini Sözleşmeye Uygun İfa Etmeyerek Temerrüde Düştüğü ve Avans Niteliğinde Verilen Tapu Payının da İptaliyle Arsa Sahibi Davacılar Adına Tesciline Karar Verildiği/Haciz Şerhinin Kaldırılması Gerektiği )

• TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı - Yüklenicinin Edimini Sözleşmeye Uygun İfa Etmeyerek Temerrüde Düştüğü ve Avans Niteliğinde Verilen Tapu Payının da İptaliyle Arsa Sahibi Davacılar Adına Tesciline Karar Verildiği/Haciz Şerhinin Kaldırılması Gerektiği )

• YÜKLENİCİNİN EDİMİNİ SÖZLEŞMEYE UYGUN İFA ETMEYEREK TEMERRÜDE DÜŞMESİ ( Avans Niteliğinde Verilen Tapu Payının da İptaliyle Arsa Sahibi Davacılar Adına Tesciline Karar Verildiği - Haciz Şerhinin Kaldırılması Gerektiği )

818/m.355

ÖZET : Dava, arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin feshiyle yüklenici tarafından davalıya satışı gerçekleştirilen payın tapu kaydının iptaliyle adına tesciline karar verilmesi istemiyle açılmıştır. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca yükleniciye devri yapılan payın üzerine davalının Şişli 6. İcra Müdürlüğü`nün dosyasında yaptığı takip sonucu haciz şerhi konulmuş, eldeki davada sözleşmenin feshi istemiyle birlikte yükleniciye devredilen bu miktar payın iptaline karar verilmesi istenmiş, mahkemece de fesihle tapu iptali isteminin kabulüne karar verilmiştir. O halde yüklenicinin edimini sözleşmeye uygun ifa etmeyerek temerrüde düştüğü ve avans niteliğinde verilen tapu payının da iptaliyle arsa sahibi davacılar adına tesciline karar verildiğine göre pay üzerine davalı tarafından konulan haciz şerhinin de kaldırılması gerekirken bu husus gözden kaçırılarak hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olmuştur.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacılar vekiliyle davalı M. G. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin feshiyle yüklenici tarafından davalı Mustafa`ya satışı gerçekleştirilen 30/393 payın tapu kaydının iptaliyle adına tesciline karar verilmesi istemiyle açılmış, davalılardan yüklenici Mehmet davaya cevap vermemiş, diğer davalı Mustafa davanın reddini savunmuş, mahkemece sözleşmenin feshine, yüklenici adına kayıtlı 30/393 payın iptaliyle davacılar adına tesciline, Mustafa aleyhine açılan davanın şartları oluşmadığından reddine karar verilmiş, karar, davacılarla davalı Mustafa tarafından temyiz edilmiştir.

1- )Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı M. G.`nin tüm, davacıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- )Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca yükleniciye devri yapılan 30/393 payın üzerine davalı M. G.`nin Şişli 6. İcra Müdürlüğü`nün 1999/7437 Sayılı dosyasında yaptığı takip sonucu haciz şerhi konulmuş, eldeki davada sözleşmenin feshi istemiyle birlikte yükleniciye devredilen bu miktar payın iptaline karar verilmesi istenmiş, mahkemece de fesihle tapu iptali isteminin kabulüne karar verilmiştir. O halde yüklenicinin edimini sözleşmeye uygun ifa etmeyerek temerrüde düştüğü ve avans niteliğinde verilen tapu payının da iptaliyle arsa sahibi davacılar adına tesciline karar verildiğine göre pay üzerine davalı Mustafa tarafından konulan haciz şerhinin de kaldırılması gerekirken bu husus gözden kaçırılarak hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olmuş, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan sebeplerle davalı Mustafa`nın tüm, davacıların sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca kabulüyle hükmün davacılar yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 843,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı M. G.`den alınmasına, fazla alınan temyiz peşin harcının istenmesi halinde temyiz eden davacılara iadesine, 07.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube