Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Borçlunun Muvafakatinin Olmaması

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/12849

K. 2012/20371

T. 13.6.2012

• BORÇLUNUN MUVAFAKATİNİN OLMAMASI ( Emekli İkramiyesi Borçlu Emeklilik Hakkını Elde Ettikten Sonra Haczedilebileceği - Mahkemece Borçlunun Emeklilik Hakkını Elde Etmiş Olması Halinde Emekli İkramiyesinin Haczine Engel Hüküm Bulunmadığı )

• EMEKLİ İKRAMİYESİNİN HACZİ ( Borçlu Emeklilik Hakkını Elde Ettikten Sonra Haczedilebileceği - Mahkemece Borçlunun Emeklilik Hakkını Elde Etmiş Olması Halinde Emekli İkramiyesinin Haczinin Mümkün Olduğu )

• HACİZ ( Borçlunun Emeklilik Hakkını Elde Etmiş Olması Halinde Emekli İkramiyesinin Haczine Engel Hüküm Bulunmadığı )

5510/m.93

2004/m.85

ÖZET : Somut olayda, alacaklı vekilinin, borçlunun emekli ikramiyesine haciz konulması için Emekli Sandığına yazı gönderilmesini istediği, icra müdürlüğünce, 5510 Sayılı Kanun`un 93.maddesi gereğince borçlunun muvafakati bulunmadığından istemin reddedildiği görülmektedir. Yukarıda açıklandığı üzere, emekli ikramiyesi, borçlu emeklilik hakkını elde ettikten sonra, İİK.nun 85.maddesi gereğince haczedilebilecektir. O halde, mahkemece, borçlunun emeklilik hakkını elde etmiş olması halinde emekli ikramiyesinin haczine engel hüküm bulunmadığından bu husus araştırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Hava Kandemir tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından başlatılan ilamlı takipte alacaklının, borçlunun emekli ikramiyesinin haczine ilişkin talebinin icra müdürlüğünce reddedildiğini belirterek, işlemin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, emekli ikramiyesinin, 5510 Sayılı Kanun`un 93.maddesi gereğince haczedilemeyeceği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

5510 Sayılı Kanun`un 93.maddesine göre; "Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler 88.maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışından haczedilemez." Anılan yasa hükmü 01/10/2008 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, emekli sandığından alınmakta olan emekli maaşlarını da kapsamaktadır. Ancak emekli ikramiyesinin haczedilemeyeceğine dair bir yasa hükmü yoktur. Borçlunun emekli ikramiyesi, emeklilik hakkını elde ettikten sonra İİK.nun 85.maddesi gereğince haczedilebilir.

Somut olayda, alacaklı vekilinin, borçlunun emekli ikramiyesine haciz konulması için Emekli Sandığına yazı gönderilmesini istediği, icra müdürlüğünce, 5510 Sayılı Kanun`un 93.maddesi gereğince borçlunun muvafakati bulunmadığından istemin reddedildiği görülmektedir.

Yukarıda açıklandığı üzere, emekli ikramiyesi, borçlu emeklilik hakkını elde ettikten sonra, İİK.nun 85.maddesi gereğince haczedilebilecektir.

O halde, mahkemece, borçlunun emeklilik hakkını elde etmiş olması halinde emekli ikramiyesinin haczine engel hüküm bulunmadığından bu husus araştırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.`nun 366. ve HUMK.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube