Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

BELEDİYE TAHSİLAT ŞEFİNİN ZİMMET SUÇU İŞLEMESİ...

 

YARGITAY
5. Ceza Dairesi 2008/8302 E.N , 2011/70 K.N.

İlgili Kavramlar

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA
ZİMMET

Özet
SANIĞIN GÖREV YAPTIĞI KURUMDA PARA TAHSİLİ VEYA KORUMA VE GÖZETİM GÖREVİNİN BULUNUP BULUNMADIĞI SAPTANARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.


İçtihat Metni

Zimmet suçundan sanık Aygün`ün yapılan yargılanması sonunda; atılı suçtan mahkûmiyetine dair, Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi`nden verilen 07.12.2006 gün ve 2005/94 Esas, 2006/532 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay`ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Nazilli Belediye Başkanlığının 17.01.2005 günlü "sanığın tahsilat şefi" olarak görev yaptığı sırada zimmet suçunu işlediği iddiası ile savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan soruşturma sırasında alınan 14.02.2005 tarihli bilirkişi raporunda sanığın "su tahakkuk ve tahsilat servisinde şef olduğu ifade edilmesine rağmen, yargılama aşamasında alınan heyet raporunda "su tahakkuk şefi olarak görev yaptığı ve birimin yetkilisi olduğu" belirtilerek görev konusunda çelişki yaratıldığı gibi, Belediyenin cevabi yazısının da hüküm kurmaya yeterli ve elverişli olmadığı nazara alınarak, sanığın tahakkuk ve tahsilat şefliklerinden hangisinde görev yaptığı veya her iki birimin tek şeflik olarak sanıkta toplanıp toplanmadığı, para tahsili görevinin ya da şef olması sebebiyle veznedeki para üzerinde koruma ve gözetim sorumluluğunun bulunup bulunmadığı, fiilen para tahsili ile görevlendirilip görevlendirilmediği hususları kurumdan sorularak sonucuna göre; para tahsili veya koruma ve gözetim görevinin varlığı halinde eyleminin zimmet suçunu, aksi halde abonelerin bir kısmının işlemleri yapacağı veya yaptıracağı düşüncesiyle kendisine verdikleri paraları kayıtlara geçmeyip vezneye teslim etmeyerek mal edinmesi fiilinin güveni kötüye kullanma suçunu oluşturacağı gözetilmeden eksik araştırma sonucu suç niteliğinin tayin ve tespiti ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kabule göre de;

5237 sayılı TCK.nun 43. maddesi ile uygulama yapılırken 1/4 oranında yapılan artırım oranının hükümde 1/6 olarak yazılması,

Kanuna aykırı ve sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 17.01.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube