Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)Sigortalı Konut Sahibi Şahıs İle Zarar Sorumlusu ASKİ Arasındaki Uyuşmazlığın Ticari Nitelikte Olmadığı

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/1372

K. 2013/3361

T. 25.2.2013

• RÜCUEN TAZMİNAT İSTEMİ ( Rögar Hattının Tıkanması Sonucu Suların Sigortalı Konuta Sirayet Etmesi İle Sigortalıya Ödenen Hasar Bedeli/Sigortalı Konut Sahibi Şahıs İle Zarar Sorumlusu ASKİ Arasındaki Uyuşmazlığın Ticari Nitelikte Olmadığı - Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )

• RÖGAR HATTININ TIKANMASI SONUCU SULARIN SİGORTALI KONUTA SİRAYET ETMESİ ( Sigortacının Sigorta Poliçesinden Kaynaklanmayıp Kanundan Aldığı Yetkiye İstinaden Haksız Fiil Sebebi İle Alacaklı Yerine Hareket Ettiği Davanın Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği )

• SİGORTALIYA ÖDENEN HASAR BEDELİNİN RÜCUEN TAHSİLİ İSTEMİ ( Sigortalı Konut Sahibi Şahıs İle Zarar Sorumlusu ASKİ Arasındaki Uyuşmazlığın Ticari Nitelikte Olmadığı - Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülmesi Gerektiğinden Davanın Usulden Reddinin Yerinde Olduğu )

• KONUT SAHİBİ İLE ZARAR SORUMLUSU ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ( Uyuşmazlık Ticari Nitelikte Olmadığından Rücuan Tazminat Davasının Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği - Ticari Nitelikte Olsaydı Ticaret Mahkesinde Görüleceği )

6762/m.1301

ÖZET : Davacı, dava dışı sigortalıya ait evin "Konut Sigorta Poliçesi" ile sigortalandığını, davalı tarafından yapılan çalışma sırasında rögar hattının tıkanması sonucu pis suların sigortalı konuta sirayet ederek hasarın vuku bulduğunu ileri sürerek sigortalıya ödenen hasar bedelinin rücuen tahsilini talep etmiştir.

Sigortalı konut sahibi şahıs ile zarar sorumlusu A.S.K.İ arasındaki uyuşmazlık ticari nitelikte olmadığından, sigortacının sigorta poliçesinden kaynaklanmayıp, kanundan aldığı yetkiye istinaden ve haksız fiil sebebi ile alacaklı yerine geçerek hareket ettiği davanın Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmesi gerektiği gerekçesiyle görevsizlik nedeniyle davanın usulden reddine, talep halinde dosyanın görevli Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi hukuka uygundur. Sigortalı ile zarar sorumlusu arasındaki davanın ticari dava olması halinde Ticaret Mahkemesinde bakılabilir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi`nce verilen 28/11/2012 tarih ve 2012/261-2012/249 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Adem Gönül tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, dava dışı sigortalıya ait evin "Konut Sigorta Poliçesi" ile sigortalandığını, davalı tarafından yapılan çalışma sırasında rögar hattının tıkanması sonucu pis suların sigortalı konuta sirayet ederek hasarın vuku bulduğunu ileri sürerek sigortalıya ödenen 2.323,00 TL hasar bedelinin rücuen tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın ticari niteliğinin bulunmadığını belirterek iş bölümü itirazında bulunmuş, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davanın TTK`nın 1301. maddesi uyarınca rücuen tazminat istemine ilişkin olduğu, 6102 sayılı TTK`nın 5. maddesiyle Asliye Hukuk Mahkemeleri ile Asliye Ticaret Mahkemeleri arasındaki ilişkinin görev ilişkisi olarak kabul edildiği, sigortalı ile zarar sorumlusu arasındaki davanın ticari dava olması halinde TTK.`nın 5.maddesi uyarınca Ticaret Mahkemesinde bakılabilecekken, esas uyuşmazlık ticari nitelikte olmadığı takdirde davaya Ticaret Mahkemesinde bakılamayacağı, dava konusu olayda da sigortalı konut sahibi şahıs ile zarar sorumlusu A.S.K.İ arasındaki uyuşmazlık ticari nitelikte olmadığından, sigortacının sigorta poliçesinden kaynaklanmayıp, kanundan aldığı yetkiye istinaden ve haksız fiil sebebi ile alacaklı yerine geçerek hareket ettiği davanın Asliye Hukıık Mahkemelerinde görülmesi gerektiği gerekçesiyle görevsizlik nedeniyle davanın usulden reddine, talep halinde dosyanın görevli Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı deliller ile gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam haremin temyiz edenden alınmasına, 25.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu karar, kullanıcılarımızdan Sayın Avukat Babür IŞIKER tarafından gönderilmiştir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube