Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2012/22069
KARAR NO : 2013/194

Dava dilekçesinde 10.000 TL tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davacı vekili dava dilekçesinde, davacının dava dışı D...`ya ait 2... plakalı aracı satın almak için davalı noterde 07.05.2009 tarihli sözleşme imzalandığını, trafik kaydının tescil işlemleri için Trafik Müdürlüğüne gidildiğinde aracın çalıntı olduğu, plakasının ve ruhsatının sahte olduğunun öğrenildiğini, araca el konulduğunu belirterek, davalı noterin göstermesi gereken özeni göstermediğini, ibraz edilen ruhsat ve kimlik belgelerinde gerekli denetimi yapmadığı için davalının Noterlik Kanununun 162.maddesi gereğince sorumlu olduğunu, ödenen 37.000 TL alacaktan 10.000 TL`nin davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili cevabında, ruhsatın sahte olduğunun çıplak gözle anlaşılamadığını, gerekli özeni gösterdiğini beyan etmiştir.

Mahkemece, davalı noterin ibraz edilen belgelerin kaynaklarını araştırmak zorunda olmadığını, dosyada kimlik belgesi ve ruhsatın aslı olmadığından iğfal kaabiliyeti olup olmadığının denetlenemediğini, davalının sorumlu olmadığını belirterek davanın reddine karar verilmiş, hükmü davacı vekili temyiz etmiştir.

Dosyada bulunan 07.05.2009 tarihli “Araç Satış Sözleşmesi”ne göre davacı (alıcı) nın, dava dışı satıcı T...`e ait 2... plakalı aracı davalıya ait ...Noterliğinde resmi satışının yapıldığı, 13.02.2008 tarihli araç ruhsatının davalı noter tarafından 07.05.2009 tarihli onayı ile mühürlenip, imzalandığı anlaşılmaktadır.

Cumhuriyet Savcılığının 22.07.2010 tarihli “Daimi Arama Kararı”na ilişkin evrakta dava konusu 2... plakalı araca ait ruhsat ve plakanın 12.06.2009 tarihli “Emanet Eşya Makbuzu” ile emanet memuruna teslim edildiği sabittir.

Noterlerin, Noterlik Kanunu`nun 162.maddesi gereğince, sorumlu olmaları için kusurlu olmalarının gerekmediği tartışmasızdır. Diğer bir anlatımla, tüm kusursuz sorumluluk hallerinde olduğu üzere, zarar gören, davalının kusurunu kanıtlamak zorunda değildir. Kusursuz sorumluluğun, kusurlu sorumluluktan tek farkı bu noktada toplanmaktadır. Buna göre zarar gören, kusurlu sorumlulukta zararını, zararla eylem arasındaki uygun illiyet bağını kanıtlamak zorundadır.

Noterlik Kanunu`nun 90.maddesinde, hukuki işlemlerin altındaki imzanın onaylanmasının imzayı atan şahsa ait olduğunun bir şerhle belgelendirilmesi şeklinde yapılacağı, 92.maddesinde ise, onaylanma şerhinin işlemin yapıldığı yer ve tarihi, ilgilinin kimliği, adresi ve vergi kimlik numarasını, noter ilgiliyi tanımıyorsa, kimliği hakkında gösterilen ispat belgesini ve işleme katılan ile noterin imza ve mührünü taşıması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Sahte ruhsat ile davalı noter tarafından imza onayı yapıldığı anlaşılmaktadır. İşlem yapılırken imza onayı yapılan kişinin kimliğini ispat için sunduğu belgenin incelenmesinde kamu hizmeti yapan noterin gerekli tüm dikkat ve özeni göstermeleri gerekir.

Bu durumda, mahkemece; Cumhuriyet Savcılığında emanete alınan dava konusu ruhsat ve belgelerin asılları getirtilip, bilirkişi incelemesi yaptırılarak, belgelerin iğfal kaabiliyeti olup olmadığı konusunda rapor alınarak, oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 15.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube