Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

BOŞANMADA AYLIK 1500 TL NAFAKA MİKTARININ FAZLA OLDUĞU...

 

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2012/23209
KARAR NO : 2013/91


Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davada; aylık 150,00`şer TL olan yoksulluk ve iştirak nafakalarının ayrı ayrı 750,00 TL`ye çıkartılması ve nafakaların her yılın sonunda yıllık TÜFE oranında kendiliğinden artmasına karar verilmesi istenilmiş, mahkemece davanın kısmen kabulü ile nafakaların ayrı ayrı 750,00 TL`ye çıkarılmasına, nafakaların her yıl TÜFE oranında artırılması talebinin ise reddine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava; iştirak ve yoksulluk nafakalarının artırılması talebine ilişkindir.

Türk Medeni Kanunu`nun 176/4 maddesi hükmüne göre; tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılmasına karar verilebilir. Bu hüküm gereğince mahkemece iradın arttırılması için ya tarafların mali durumlarının değişmesi ya da hakkaniyetin artırımı gerektirmesi gerekmektedir.
Somut olayda dosya içeriğinden; tarafların 2007 tarihli karar ile boşandıkları; müşterek çocuğun velayetinin anneye verildiği, boşanma ilamında; 13.04.2006 tarihinden itibaren başlamak üzere davacı kadın ve müşterek çocuk için 150,00 TL`şer nafakaya hükmedildiği, nafakaların kararın kesinleşmesinden sonra yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamına karar verildiği; kararın 2008 yılında kesinleştiği; temyize konu nafaka artırım davasının 2011 yılında açıldığı; nafaka yükümlüsünün önceleri hayvan alım satımı ile uğraştığı ancak 1 yıldır işsiz olduğu, köyde kendisine ait evde yeni eşi ile birlikte oturduğu; nafaka alacaklısı davacının ise ev hanımı olduğu; aylık 220,00 TL yetim aylığı aldığı; 15 yaşındaki oğlu ile 400,00 TL kirası olan evde birlikte oturduğu anlaşılmaktadır.

Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumları, özellikle ekonomik göstergelerdeki değişim ile TÜİK’in yayımladığı ÜFE (TEFE) artış oranı nazara alındığında mahkemece takdir edilen yoksulluk ve iştirak nafakası artırım oranları fazla olup, mevcut gelir durumuna göre nafaka yükümlüsünden aylık toplam 1.500,00 TL nafaka ödemesi beklenemez.

Mahkemece; önceki nafaka takdirinde taraflar arasında oluşan dengeyi koruyucu, hakkaniyete uygun oranda artırım kararı verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması Türk Medeni Kanunu`nun 4. maddesinde hükme bağlanan hakkaniyet ilkesine uygun görülmemiş, bu husus bozmayı gerekmiştir.
O halde, Mahkemece yapılacak iş; tarafların ekonomik durumları; nafaka alacaklılarının ihtiyaçları ve Medeni Kanunu`nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesini de dikkate alarak nafakalarda daha az oranda artırım yapmak olmalıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 14.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube