Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
YARGITAY 4. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/18714
KARAR NO : 2013/1208Davacı ... vdl. vekili Avukat Osman Remzi Erkul tarafından, davalılar ... Otomotiv A.Ş. vdl aleyhine 11/10/2000 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 16/06/2012 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılar ...ve ... vasisi ... ile davacılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacıların tüm, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Davalıların öteki temyiz itirazına gelince;

Dava, trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Yerel mahkemece, istem kısmen kabul edilmiş; karar, davacılar ve davalılar İbrahim Çetin vasisi ve Sebahattin Çetin tarafından temyiz edilmiştir.

Davacılar vekili, davalıların tam kusurlu olarak davacıların desteğinin ölümüne neden olduğunu beyanla maddi ve manevi zararlarının ödetilmesini istemiştir.
Davalılar davanın reddini talep etmişlerdir.

Mahkemece, olayda herhangi bir kusurunun bulunmadığı gerekçesi ile davalı ... (şirketi) yönünden davanın reddine, diğer davalılar sürücü ...ile traktör maliki ...`in eşit kusurlu olduğu belirtilerek onlar yönünden davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dosya kapsamı incelendiğinde; davacıların desteğinin gece 23.00 sıralarında kullandığı ...marka ticari taksi ile İzmir`den Ayvalık`a giderken önünde gitmekte olan davalı ....kullandığı aydınlatması olmayan traktörün sol arka tekerleğine çarpması ile takla attığı ve karşı istikametten gelen dava dışı başka bir araca çarparak şarampole düştüğü, aracın hurda haline geldiği ve desteğin öldüğü anlaşılmaktadır. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi`nce düzenlenen 29/04/2005 tarihli raporda davacıların desteği ... %25 (2/8), davalı sürücü ... % 37,5 (3/8) ve malik ... %37,5 (3/8) oranında kusurlu oldukları, davalı ...(standartlara uygun imalat belgesi aldığı için) ve dava dışı sürücü ... kusursuz oldukları belirlenmiştir. Yine kusur durumlarının tespiti yönünde alınan 30/10/2003 tarihli bilirkişi raporunda ve aynı bilirkişiler tarafından sunulan 29/07/2004 tarihli ek raporda davacıların desteğinin %25 oranında kusurlu olduğu bildirilmiştir.

Dava dilekçesinde, davalıların tam kusurlu olduğu savı ile istemde bulunulmuştur. Yargılama sonucunda ise, davacıların desteğinin 2/8 oranında bölüşük kusuru olduğu saptanmıştır. Ancak, mahkemece davacıların maddi ve manevi tazminat isteminin tamamı hüküm altına alınmıştır. Davacıların desteğinin bölüşük kusuruna karşın, isteklerin aynen kabulü; sonucu bakımından, istemin aşılması niteliğindedir.(6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.26/1). Şu durumda, istenen maddi tazminatlardan kusur oranı gözetilerek indirim yapılması, manevi tazminattan ise matematiksel oran ile bağlı kalmaksızın uygun bir miktar indirim yapılması gerekirken yerel mahkemece maddi ve manevi tazminat istemlerinin tamamına hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda (2) nolu bentte gösterilen nedenlerle davalılar ... ve ... yararına BOZULMASINA, davacıların tüm, davalı ...ve ...`in diğer temyiz itirazlarının (1) nolu bentte gösterilen nedenlerle reddine ve temyiz eden davalılardan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 29/01/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube