Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Belediyenin Otopark Gelirlerinin Haczedilmesi

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/27063

K. 2011/7613

T. 25.4.2011

• HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ (Belediyenin Otopark Gelirinin 3194 Sayılı Yasanın 44. Maddesi Kapsamında Bulunmadığı - Kamuya Tahsisli Olmadığı/Haczedilebileceği)

• BELEDİYENİN OTOPARK GELİRLERİNİN HACZEDİLMESİ (Kamuya Tahsisli Bulunmadığı - Haczedilmezlik Şikayetininin Reddi Gerektiği)

• HACİZ (Belediyenin Otopark Gelirinin Haczedilebilmesinin Mümkün Olduğu - Kamuya Tahsisli Bulunmadığı/Haczedilmezlik Şikayetininin Reddi Gerektiği)

5393/m. 15

277/m. 1

3194/m. 44

ÖZET : 5393 Sayılı Belediye Yasasının 15/son maddesine göre, belediye vergi ve resimleri ile belediyenin kamuya tahsis edilmiş ve akar olmayan taşınır ve taşınmaz malları haczolunamaz. Ancak somut olayda borçlu belediyenin İspark A.Ş. nezdindeki hak ve alacaklarının, 3194 Sayılı İmar Kanunu`nun 44/son maddesine dayanılarak çıkartılan yönetmeliğin 10 ve 11. maddelerinde düzenlenen otopark geliri niteliğinde olmadığı yani belediyenin otopark hesap mevcudunun yasa gereği olarak kendiliğinden kamuya tahsisli bulunmadığı anlaşıldığından, haczedilmezlik şikayetinin reddi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı vekili tarafından borçlu belediye hakkında yapılan ilamlı icra takibinde, İspark Otopark İşletmeleri A.Ş. `ne gönderilen 89/1 haciz ihbarnamesi ile "borçlunun doğmuş, doğacak kira vs., paraları, hakları, ödenecek kar payı, hasılat., vs. her türlü gelirlerinin" haczine karar verildiği, borçlu belediye vekilince, haczi kabil olan ve olmayan tüm hak ve alacaklarının haczedildiği ileri sürülerek haczedilmezlik şikayetinde bulunulduğu, mahkemece, "3194 Sayılı İmar Kanununun 44/son maddesine dayanılarak çıkartılan otopark yönetmeliğinin 10 ve 11. maddelerinde, otopark hesabında toplanan meblağın otopark tesisi dışında başka bir amaçla kullanılamayacağı belirtildiğinden, belediyenin otopark hesap mevcudunun yasa gereği kendiliğinden kamuya tahsisli olduğu, borçlu Büyükşehir Belediyesi tarafından 5216 Sayılı Kanunun 26. maddesine göre oluşturulan İ... Otopark İşletmeleri Tic. A.Ş. `den alınacak payların da bu sebeple kamuya tahsisli olduğu ve haczinin mümkün olmadığı" gerekçe gösterilerek borçlunun İspark AŞ. nezdindeki hak ve alacaklarına uygulanan haczin kaldırılmasına karar verildiği görülmektedir.

5393 Sayılı Belediye Yasasının 15/son maddesine göre, belediye vergi ve resimleri ile belediyenin kamuya tahsis edilmiş ve akar olmayan taşınır ve taşınmaz malları haczolunamaz. Ayrıca, 277 Sayılı Kanunun 1. maddesinde; 5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve diğer kanunlarla belediyelere kamu hizmetini ifa etmesi için verilmekte olan paylar, belediye vergi ve resmi hükmünde olup, bu paraların da haczinin caiz olmadığı belirtilmiştir.

Somut olayda borçlu belediyenin İspark A.Ş. nezdindeki hak ve alacaklarının, 3194 Sayılı İmar Kanunu`nun 44/son maddesine dayanılarak çıkartılan yönetmeliğin 10 ve 11. maddelerinde düzenlenen otopark geliri niteliğinde olmadığı anlaşıldığından, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken haczin kaldırılması yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366. ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 25.04.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube