Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Haczedilen Malların Satış Tutarının Bütün Alacaklara Yetmemesi ,Sıra Cetveli düzenlenmesi

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/15323

K. 2010/28321

T. 30.11.2010

• HACZEDİLEN MALLARIN SATIŞ TUTARININ BÜTÜN ALACAKLARA YETMEMESİ ( İcra Dairesince Alacaklıların Sıra Cetveli Yapılıp ve Haciz Sahibi Alacaklılar Sıra Cetvelinde Tarih Sırasıyla Yer Alacakları - İcra Dosyasının Tarafı Olmasa da Haciz Alacaklısının Aktif Husumet Ehliyeti Bulunduğu )

• SIRA CETVELİ DÜZENLENMESİ ( Satış Tutarını Bütün Alacaklıların Alacağını Ödemeye Yetmemesi Halinde Sıra Cetveli Yapılarak İlgililere Tebliği Gereği - İcra Dosyasını Tarafı Olmasa da Haciz Koyduran Alacaklıların Sıra Cetveli Düzenlenmesini Talep Etmekte Hukuki Yararı Bulunduğu )

2004/m. 140

ÖZET : Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse, icra dairesi alacaklıların bir sıra cetvelini yapar. Haciz sahibi alacaklılar sıra cetvelinde tarih sırasıyla yer alırlar.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Konya 4. İcra Müdürlüğü`nün 2008/3487 Esas sayılı dosyası`nda, alacaklı Akbank tarafından borçlu M. E. hakkında genel kredi sözleşmesine istinaden 17.3.2008 tarihinde genel haciz yoluyla ilamsız takip yapılmıştır. Satışı bu dosyadan 8.5.2009 tarihinde gerçekleştirilen taşınmaz üzerinde, alacaklı Akbank`ın 18.3.2008 tarihli 2. sırada haczi bulunmaktadır. Konya 9. İcra Müdürlüğü`nün 2007/11082 Esas sayılı dosyasında ise, alacaklı H. Ç. tarafından borçlu M. E. hakkında 24.10.2007 tarihinde kambiyo takibi yapılmış ve aynı taşınmaz üzerine 24.10.2007 tarihinde 1. sırada haciz konulmuştur. Şikayet edenin ise, Konya 2. İcra Müdürlüğü`nün 2008/9486-9488 E sayılı dosyalarında, borçlu H. Ç. hakkında takip yaptığı ve bu borçlunun Konya 9. İcra Müdürlüğü`nün 2007/11082 Esas sayılı dosyasındaki alacağına 27.4.2009 tarihli müzekkere ile haciz konulduğu görülmektedir.

İ.İ.K.`nun 140. maddesi gereği, satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse, icra dairesi alacaklıların bir sıra cetvelini yapar. Haciz sahibi alacaklılar sıra cetvelinde tarih sırasıyla yer alırlar.

Her ne kadar, şikayet eden icra dosyasının tarafı değilse de, haciz alacaklısı olması sebebiyle aktif husumet ehliyeti vardır. Ayrıca sıra cetveli yapılmadan hacze iştirak edecek alacaklılar sıra cetveline itiraz yada şikayet niteliğindeki başvurularda bulunamayacaklarından haciz koyduran alacaklıların, sıra cetveli düzenlenmesini talep etmekte hukuki yararları bulunmaktadır.

İhale sonucu elde edilen satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmediğine göre, yasanın emredici hükmü gereği, sıra cetveli düzenlenerek ilgililere tebliği gerekirken, aksine düşüncelerle yazılı gerekçe ile hüküm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 30.11.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube