Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/1016

K. 2013/4490

T. 05.03.2013

* OTUZ İŞÇİ KOŞULUNUN BELİRLENMESİ ( İşe İade Davası - İşçi Sayısının Belirlenmesinde Fesih Bildiriminin İşçiye Ulaştığı Tarih İtibariyle Kısmi Olarak Çalışan veya Mevsimlik İşçiler de Dahil Olmak Üzere Tüm İşçilerin Dikkate Alınması Gerektiği )

* İŞE İADE DAVASI ( Otuz İşçi Koşulunun Belirlenmesinde Fesih Bildiriminin İşçiye Ulaştığı Tarih İtibariyle Kısmi Olarak Çalışan veya Mevsimlik İşçiler de Dahil Olmak Üzere Tüm İşçilerin Dikkate Alınacağı )

* İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ ( İşe İade Davası - Otuz İşçi Koşulunun Belirlenmesinde Fesih Bildiriminin İşçiye Ulaştığı Tarih İtibariyle Tüm İşçilerin Dikkate Alınması Gerektiği )

* DAVA ÖN KOŞULU ( İşe İade Davası/Ön Koşulunun 30 İşçi Çalışıtırılması Olduğu - İşçi Sayısının Belirlenmesinde Fesih Bildiriminin İşçiye Ulaştığı Tarih İtibariyle Kısmi Olarak Çalışan veya Mevsimlik İşçiler de Dahil Olmak Üzere Tüm İşçilerin Dikkate Alınacağı ) 4857/m.20

ÖZET: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Otuz işçi sayısının belirlenmesinde fesih bildiriminin işçiye ulaştığı tarih itibariyle belirli süreli-belirsiz süreli, tam süreli-kısmi süreli, daimi-mevsimlik sözleşmelerle çalışan tüm işçiler dikkate alınır. Mahkemece, işe iade davasının ön koşullarından biri olan, fesih tarihinde işyerinde otuz işçi bulunması koşulu araştırılmayarak hüküm tesisi yoluna gidilmiştir. Bu itibarla, davalı işyerinde fesih tarihindeki işçi sayısı Sosyal Güvenlik Kurumunda ve davalı işverenden sorulmak suretiyle tespit edilmelidir.

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi E. Çolak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : İş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan davalı işveren tarafından feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı işveren, davacının hizmetine ihtiyaçları kalmadığı gerekçesiyle iş sözleşmesinin usul ve kanuna uygun şekilde feshedildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, feshin geçerli sebebe dayandığının davalı işverence ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasına göre iş güvencesi hükümlerinden yararlanmak için otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerinde çalışmak gerekir. Aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre işverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan sayısı bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir. İşçi sayısına ilişkin bu hüküm nispi emredici olduğundan, daha az işçi sayısını öngören sözleşme hükümleri geçerli kabul edilmektedir.

Otuz işçi sayısının belirlenmesinde fesih bildiriminin işçiye ulaştığı tarih itibariyle belirli süreli-belirsiz süreli, tam süreli-kısmi süreli, daimi-mevsimlik sözleşmelerle çalışan tüm işçiler dikkate alınır.

Somut olayda, mahkemece, işe iade davasının ön koşullarından biri olan, fesih tarihinde işyerinde otuz işçi bulunması koşulu araştırılmayarak hüküm tesisi yoluna gidilmiştir. Bu itibarla, davalı işyerinde fesih tarihindeki işçi sayısı Sosyal Güvenlik Kurumunda ve davalı işverenden sorulmak suretiyle tespit edilmeli, davacı işçinin iş güvencesi kapsamında kaldığı anlaşılırsa, bundan sonra tüm deliller değerlendirilerek sonuca gidilmelidir. Eksik araştırma sonucu verilen karar hatalı olup, hüküm bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 05.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube