Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Takibin İptali İstemi, Ticaret Sicil Gazetesi, Münferit İmza, Şirketi Temsil Ve İlzam

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/4389

K. 2012/20236

T. 12.6.2012

• TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Borçlu Şirket Temsilcisinin Münferit Yetkilerinin Sona Erdiği ve Ticaret Sicil Gazetesinin İlanının Ertesi Gününden İtibaren İkisinin Müşterek Atacakları İmzalarla Şirketi Temsil ve İlzam Edebileceklerinin Kabulünün Zorunlu Olduğu )

• TİCARET SİCİL GAZETESİ ( Yayınlanan Ortaklar Kurulu Kararıyla Şirket Müdürü ile İkinci Bir Şahsın Atacakları Müşterek İmzalarla Şirketi Temsil ve İlzama Tam Olarak Yetkili Sayıldıklarından Borca İtirazın Kabulü Gerektiği - Takibin İptali İstemi )

• MÜNFERİT İMZA ( Takibin İptali İstemi - Borçlu Şirket Temsilcisinin Münferit Yetkilerinin Sona Erdiği ve Ticaret Sicil Gazetesinin İlanının Ertesi Gününden İtibaren İkisinin Müşterek Atacakları İmzalarla Şirketi Temsil ve İlzam Edebileceklerinin Kabulünün Zorunlu Olduğu )

• ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM ( Takibin İptali İstemi - Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanan Ortaklar Kurulu Kararıyla Şirket Müdürü ile İkinci Bir Şahsın Atacakları Müşterek İmzalarla Şirketi Temsil ve İlzama Tam Olarak Yetkili Sayıldıklarından Borca İtirazın Kabulü Gerektiği )

6762/m.33,38,321

ÖZET : Dava, takibin iptali istemine ilişkindir. Keşidecinin ticaret sicil gazetesinde yayınlanan, sicile tescil edilmiş bulunan ana sözleşmesine göre, müdürün şirket kaşesi veya unvanı altında atacağı münferit imzayla şirketi 10 yıllığına temsile yetkili kılınmıştır. Daha sonra ticaret sicil gazetesinde yayınlanan ortaklar kurulu kararıyla şirket müdürü ile ikinci bir şahsın atacakları müşterek imzalarla şirketi temsil ve ilzama tam olarak yetkili sayılmışlardır. Borçlu şirket temsilcisinin münferit yetkilerinin sona erdiği ve ticaret sicil gazetesinin ilanının ertesi gününden itibaren ikisinin müşterek atacakları imzalarla şirketi temsil ve ilzam edebileceklerinin kabulü zorunludur. O halde mahkemece borca itirazın kabulü gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup: dava dosyası için Tetkik Hakimi Muharrem Terzi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından borçlu şirket hakkında bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla örnek 10 icra takibi başlatılmış olup; borçlu şirket vekili ödeme emrinin tebliğinden itibaren süresi içerisinde icra mahkemesine verdiği dilekçeyle diğer itirazlarının yanında, şirketin borç altına girebilmesi için K. K. ve C. K.`nın birlikte bonoyu imzalamalarının gerekli olduğunu, takibe konu bonoda borçlu şirket adına atılı olan imzaların tek imza olduğunu, bu sebeple borçlu bulunmadıklarını ileri sürerek takibin iptaliyle birlikte %40 icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.

Takibe konu bononun keşidecisinin borçlu S... S... İzo İnş. İ. Nak. Paz. İth. İhr. San. Ltd. Şti. olduğu, keşideci imzasının tek imza olduğu, bononun tanzim tarihinin 28.10.2010 olduğu, alacaklının lehdar konumunda yetkili hamil olduğu görülmektedir.

Keşideci S... S... İzo İnş. İ. Nak. Paz. İth. İhr. San. Ltd. Şti`nin 1.7.2010 tarihli ticaret sicil gazetesinde yayınlanan, 28.6.2010 tarihinde sicile tescil edilmiş bulunan ana sözleşmesine göre, müdür C. K.`nın şirket kaşesi veya unvanı altında atacağı münferit imzayla şirketi 10 yıllığına temsile yetkili kılınmışlardır. Daha sonra 13.9.2010 tarihli ticaret sicil gazetesinde yayınlanan 2.9.2010 tarihli ortaklar kurulu kararıyla C. K.`yla K. K.`ın atacakları müşterek imzalarla şirketi temsil ve ilzama tam olarak yetkili sayılmışlardır. T.T.K.nun 33 ve 38. maddelerine göre, ticaret sicili kayıtları üçüncü kişiler hakkında gazeteyle ilan edildiği günü takip eden iş gününden itibaren hüküm ifade eder. T.T.K.nun 542/1. fıkrasının göndermesiyle uygulanması gereken, T.T.K.nun 321. maddesinin 2. fıkrasında ise, "Temsil yetkisinin tahdidi, hüsnüniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez, ancak temsil selahiyetinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine hasrolunduğuna veya müştereken kullanılmasına dair tescil ve ilan edilen tahditler muteberdir." hükmünü öngörmektedir.

Anılan madde hükümleri gözönüne alındığında borçlu şirket temsilcisi C. K.`nın münferit yetkilerinin sona erdiği ve 13.9.2010 tarihli ticaret sicil gazetesinin ilanının ertesi gününden itibaren C. K. ve K. K.`ın müşterek atacakları imzalarla şirketi temsil ve ilzam edebileceklerinin kabulü zorunludur. Temsilci C. K.`nın, 10 yıllık münferit imzayla temsil yetkisinin geri alınmadığı için hükmünü sürdürdüğünden söz edilemez.

O halde mahkemece borca itirazın kabulü yerine yazılı gerekçeyle itirazın reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube