Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H) KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Kiracının Hasarın Giderilmesi İçin Kiralayana İhtarname Çekmemesi Nedeniyle Sözleşmeyi Feshinde Haksız Olması )

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2001/11311

K. 2002/594

T. 24.1.2002

• ALACAK DAVASI ( Kiralananda Oluşan Hasar Nedeniyle Kiracının Sözleşmeyi Feshetmesi )

• KİRALAYANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kiralananı Akitten Maksut Olan Kullanmaya Salih Bir Halde Kiracıya Teslim Etmek ve Kira Müddeti Zarfında Bulundurmakla Yükümlü Olması )

• İHTAR ( Kiracının Hasarın Giderilmesi İçin Kiralayana İhtarname Çekmemesi Nedeniyle Sözleşmeyi Feshinde Haksız Olması )

• KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Kiracının Hasarın Giderilmesi İçin Kiralayana İhtarname Çekmemesi Nedeniyle Sözleşmeyi Feshinde Haksız Olması )

• KİRACININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kiracının Hasarın Giderilmesi İçin Kiralayana İhtarname Çekmemesi Nedeniyle Sözleşmeyi Feshinde Haksız Olması )

818/m.44,98,249

ÖZET : Kiralayan, kiralananı akitten maksut olan kullanmaya salih bir halde kiracıya teslim etmek ve kira müddeti zarfında bu halde bulundurmakla mükelleftir. Kiracı, meydana gelen ve oturmasına engel teşkil etmeyecek hasarın giderilmesi için kiralayana ihtarname çekip temerrüde düşürmediğinden, sözleşmeyi feshinde haksızdır. Kural olarak kiracı kira süresinin sonuna kadar kira bedellerini ödemek zorundadır. Ancak kiralayanın da zararı arttırmaması, kiralananı kiraya verme çabası içerisinde olması gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı, 1.7.1998 tarihli ve iki yıl süreli kira sözleşmesi ile davalının kiracısı olduğunu, 1.1.2000 tarihine kadar kira bedelini ödediğini, deprem nedeniyle yeni oluşan koşullar karşısında daireyi terk ederek akdi feshettiğini öne sürerek, akdin değişen koşullara uyarlanması suretiyle mahkemece verilecek tesbit hükmü sonucu akdin sona ermiş olduğunun 6 aylık kira borcu bulunmadığının tesbiti ile, depozito olarak verilen 7500 Doların davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, yersiz olan davanın reddini dilemiştir.

Birleştirilen davada ise Jülide T,Nisan Mayıs, Haziran 2000 aylarına ait üç aylık kira bedeli olan 7500 Dolar ile 530.100.000 Tl. apartman aidatının tahsiline karar verilmesi istemiştir.

Mahkemece asıl davanın kabulüyle 1.7.1998 tarihli kira sözleşmesinin 1.1.2000 tarihi itibariyle feshine, 1.1.2000 1.7.2000 tarihine kadar davacının 15.000 dolar kira borcu bulunmadığının tesbitine, 7500 Dolar depozitonun tahsiline, Birleştirilen davanın ise kira sözleşmesinin haklı nedenle feshine karar verilmiş olduğundan kira bedeli ve ortak giderlerin tahsili talebinin reddine karar verilmiştir. Hüküm davalı karşı davacı Jülide T. tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delilerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre aşağıdaki bendin kapsımı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Dosyadaki belge ve bulgulara göre dava konusu taşınmazda depremden mütevvellit tahliyeyi gerektirir şekilde hasar bulunmamaktadır. Davacının yaptırmış olduğu Kadıköy 3 Sulh Hukuk Mahkemesinin 1999/255 değişik iş sayılı tesbit dosyasında meydana gelen hafif hasarın binanın oturması nedeniyle oluştuğu, ikamete engel tehlikeli bir durumun olmadığı belirlenmiştir. BK. 249 madde gereğince kiralayan kiralananı akitten maksut olan kullanmaya salih bir halde kiracıya teslim etmek ve kira müddeti zarfında bu halde bulundurmakla mükelleftir. Davacı, meydana gelen ve oturmasına engel teşkil etmeyecek hasarın giderilmesi için davalıya ihtarname çekip temerrüde düşürmemiştir. Bu durumda akdi feshinde haksızdır. Bu hususun yanlış takdiri bozma nedenidir.

3-Kural olarak kiracı kira süresinin sonuna kadar kira bedellerini ödemek zorundadır. Ancak kiralayanın da zararı arttırmaması, kiralananı kiraya verme çabası içerisinde olması gerekir. ( BK. 98 delaletiyle 44 maddesi ) mahkemece kiralananın aynı şartlarla yeniden kiraya verilebileceği makul süre araştırılıp, depozitonun iadesi hususunun bundan sonra düşünülerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Birinci bent gereğince diğer temyiz itirazlarının reddine, temyiz olunan kararın 2. ve 3. bentte açıklanan nedenlerle davalı-karşı davacı Jülide T. yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 24.1.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube