Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ÇEKTE VERGİ KİMLİK NUMARASI

Daire:10
Tarih:2008
Esas No:2006/5526
Karar No:2008/9557
Kaynak:MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler:3167 SY 4814 SY YASA İLE DEĞİŞİK 3 VE 5. MAD.
İlgili Kavramlar: ÇEKTE VERGİ KİMLİK NUMARASI

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Tahir ……. Hakkında ANTALYA 3.Asliye Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonucu, 26/05/2004 tarihinde 2003/1246 esas ve 2004/540 karar sayı ile kurulan mahkumiyet hükmünün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bozma isteyen tebliğnamesi ile 19/04/2006 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
1-28/02/2003, 17/03/2003, 31/03/2003, 15/04/2003 ve 19/08/2003 keşide tarihli suça konu çeklerin Mümtaz Deri Sanayi Ticaret Limited Şirketine ait hesaptan sanık tarafından keşide edildiği, ancak dosya içinde mevcut bulunan yetki belgesine göre sanığın 28/01/1994 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile anılan şirketi temsile yetkili olduğu anlaşılmakla, keşide tarihleri itibariyle (çekler ileri tarihli düzenlenmiş ise gerçek keşide tarihleri itibariyle) sanığın hesap sahibi şirket adına çek keşide etme yetkisi bulunup bulunmadığı araştırılarak, sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi,
2-3167 sayılı Kanunun 4814 sayılı Kanunla değişik 3.maddesinin 2.fıkrası ile 5.maddesinin 1 ve 2.fıkralarına, ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca hazırlanarak 09/04/2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2003/1 sayılı Tebliğin geçici 2.maddesine göre ;4814 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 08/03/2003 tarihinden önce veya sözü edilen Tebliğin yayımını izleyen 3.ayın sonu olan 31/07/2003 tarihine kadar düzenlenmiş çeklere vergi kimlik numarasının yazılmamış olmasının “ çekin geçerliliğini etkilemeyeceği”,31/07/2003 tarihinden sonra düzenlenen çeklere vergi kimlik numarasının yazılmamış olması durumunda ise “çekin geçerli olmayacağı” kabul edildiğinden; keşide tarihi 19/08/2003 olan ve üzerinde vergi kimlik numarası bulunmayan 3695914 seri numaralı çekin, belirtilen dönemde ileri tarihli olarak düzenlenip düzenlenmediği ve muhatap banka tarafından sanığın elindeki çek defterinin yenisi ile değiştirilip değiştirilmediğinin araştırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik soruşturma ile yazılı biçimde karar verilmesi,
3-Kabule göre; hükümde Türk Lirası olarak ifade edilen ağır para cezasının; 5083 sayılı Kanunun 1 ve 2.maddeleri ile 5252 sayılı Kanunun 5/1 ve 8.maddeleri uyarınca Yeni Türk Lirası (YTL) olarak belirlenmesinde ve adli para cezasına dönüştürülmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün istem gibi BOZULMASINA, 10/06/2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube