Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

GİDER AVANSININ HANGİ KALEMLER İÇİN İSTENDİĞİ BELİRTİLMELİ

 

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/12484
KARAR NO : 2012/18367


Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, müvekkilinin bir alacağına karşılık olarak aldığı iki adet çeke dayalı olarak davadışı K... hakkında icra takibine başladığını, müvekkilinin bu icrai işlemleri yapması üzerine davadışı bu şahıs ile akraba olan davalının müvekkiline dört adet ihtarname keşide ettiğini, gönderilen ihtarnamelerde ödenmesi belirtilen çeklerin yaklaşık bir yıl önce Akbank Şubesine takastan tahsil için verilip daha sonra keşide gününden önce geri çekilen ve iade için verilen çekler olduğunu, müvekkilin davalıyla hiçbir ticari ilişkisinin bulunmadığını, müvekkiline göre davalının akrabası hakkında icra takibi yapılması üzerine müvekkilinin bankadan çekip iade ettiği çeklerdeki ciroları silinmeyerek ve keşide tarihleri değiştirilmek suretiyle çeklerin icraya verilmiş olduğunu, bahse konu bu 3 adet çekin çek vasfını kaybettiğini belirterek, çeklerin bedelsizliğine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının davayı kötüniyetli olarak açtığını, uzun zamandır ticaretin içinde olan davacının cirosunu iptal etmeden çekleri verdiği iddiasının imkan dahilinde olmadığını, davacının davaya konu çekleri müvekkiline olan borcuna karşılık verdiğini, müvekkilinin çeklerin üzerindeki tarih kısımlarının çiziliş olması nedeniyle çekleri almak istemediğini, ancak davacının bir sorun olmayacağını ve keşidecinin ödeyeceğini söylemesi üzerine müvekkilinin kabul ettiğini, ancak ibraz tarihinde bankaya ibraz edildiğinde çeklerin karşılığının olmadığının anlaşıldığını ve müvekkilinin davacıya ihtarname gönderdiğini beyanla, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece yapılan yargılama sonucunda, davacı vekilinin verilen 2 haftalık kesin süreye rağmen gider avansını yatırmadığı, HMK 114/g maddesi gereği gider avansının yatırılmış olmasının dava şartı olduğu, HMK 115/2 maddesi gereği dava şartı noksanlığından davanın usulden reddine karar verilmesi gerektiği belirtilerek, davanın dava şartı yokluğundan reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece 24.11.2011 tarihli celsede 6100 Sayılı HMK` nın 114/g, 120. maddeleri ve tarife gereğince 50-TL, 2 tebligat gideri 12-TL olmak üzere toplam 62-TL gider avansının mahkeme veznesine yatırılması için davacı vekiline 2 haftalık kesin süre verilmiştir. Davanın açılış tarihi ve geldiği aşama gözetildiğinde bahse konu ara karar gereğinin yerine getirilmediğinden bahisle davanın reddine karar verilmesi HMK` nın 448.maddesine aykırı olduğu gibi, talep edilen gider avansının sebebinin ve hangi kalemler için istendiğinin de açıkça belirtilmemiş olması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 04.12.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube