Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H) ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEKİ KUSURLU ÇİVİ NEDENİYLE YARALANMA-TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI(H) ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEKİ KUSURLU ÇİVİ NEDENİYLE YARALANMA-TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/4813

K. 2013/8708

T. 4.4.2013

• ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEKİ KUSURLU ÇİVİ NEDENİYLE YARALANMA ( Manevi Tazminat Talebi - Zararın Market Çalışanlarının Hizmet Kusurundan Kaynaklandığı/Mal ve Hizmet Satışına İlişkin Hukuki İhtilafların Tüketici Mahkemesinde Görüleceği )

• MAL VE HİZMET SATIŞINA İLİŞKİN HUKUKİ İHTİLAF ( Marketteki Kusurlu Bırakılan Çivi Nedeniyle Zarar Gören Davacının Manevi Tazminat Davasının Tüketici Mahkemesi Sıfatiyle Görüleceği - Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğunun Kabulü )

• TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Hizmet Kusuru/Marketteki Kusurlu Bırakılan Çivi Nedeniyle Zarar Gören Davacının Manevi Tazminat Davası - Yerel Mahkemece Davanın Genel Mahkeme Sıfatiyle Görülmesinin Hatalı Olduğu/Manevi Tazminat )

4077/m. 3,23

ÖZET : Dava, alışveriş yapılan markette, market çalışanlarının hizmet kusuruyla oluştuğu ileri sürülen uğranılan manevi zararın tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece dava kısmen kabul edilmiştir. Ancak, taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemden kaynaklan ihtilafların tüketici mahkemelerinde görüleceğinden, uyuşmazlık tüketici mahkemesi sıfatiyle görülmelidir.Davanın genel mahkeme sıfatıyla görülüp karara bağlanması usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki manevi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacılar, kızları ile birlikte alışverişe gittikleri davalı C... A.Ş. ye ait marketten ödeme yapıp çıkarken kasanın önünde yerde bırakılmış olan alarm düzeneğine ait çivinin kızlarının ayağına batarak yaralanmasına neden olduğunu, şirketin ve diğer davalı çalışanlarının olayda kusurlarının bulunduğunu ileri sürerek, duydukları üzüntü ve çektikleri sıkıntının giderilmesi gayesiyle davalılardan küçük D. K. için 8.000,00 TL, anne Ü. K. için 5.000,00 TL baba İ. K. için 5.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren kanuni faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacıya verilmesini talep etmişlerdir.

Davalılar davanın reddini istemişlerdir.

Mahkemece, davacı anne ve baba yönünden davanın reddine, davacı küçük yönünden açılan davanın kısmen kabulü ile 2.000,00TL manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalılarca temyiz edilmiştir.

1-Dava, alışveriş yapılan markette, market çalışanlarının hizmet kusuruyla oluştuğu ileri sürülen uğranılan manevi zararın tazmini istemine ilişkindir. Bir hukuki işlemin 4077 sayılı Kanun kapsamında kaldığının kabul edilmesi için, kanunun amacı içerisinde tanımlanan taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3. maddesinde belirlenen tanımlar dikkate alındığında somut olayın 4077 sayılı Kanun kapsamında kaldığı açık olup, kanunun 23. maddesi, bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür. Görev hususu kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında re`sen gözetilir. Bu ilkeler ışığında mahkemece davanın tüketici mahkemesi sıfatıyla çözümlenmesi gerektiği göz önünde bulundurulmaksızın davanın genel mahkeme sıfatıyla görülüp karara bağlanması usul ve yasaya aykırı olup hükmün bozulmasını gerektirir.

2-Bozma nedenine göre davalıların sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenlerle davalıların temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan 21,15TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 04.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube