Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Çiftçinin Traktörü,Traktör haczi

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/11722

K. 2011/30664

T. 26.12.2011

• HACZEDİLMEZLİK (Çiftçinin Kendisi ve Ailesinin Geçimi İçin Zaruri Olan Arazi ve Çift Hayvanları ve Nakil Vasıtaları ve Diğer Eklenti ve Ziraat Aletleri - Borçlu ve Ailesinin Geçimi İçin Zorunlu Eşyalardan Olmayan Traktörün Haczedilebileceği)

• ÇİFTÇİNİN TRAKTÖRÜ (Kendisi ve Ailesinin Geçimi İçin Zorunlu Eşyalardan Olmadığında Haczedilebileceği)

• TRAKTÖR HACZİ (Borçlu ve Ailesinin Geçimi İçin Zorunlu Eşyalardan Olmadığında Haczedilebileceği)

2004/m. 82/4

ÖZET : Borçlu çiftçi ise, kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletlerinin haczedilemez. Haczolunan traktör borçlu ve ailesinin geçimi için zorunlu eşyalardan değildir. Mahkemece şikayetin reddi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Haczi caiz olmayan mal ve haklarla ilgili yasal düzenleme getiren İİK’nun 82. maddesinin 4. fıkrasında "Borçlu çiftçi ise, kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletlerinin haczedilemeyeceği" hükme bağlanmıştır.

“Maddede sözü edilen aile tabirine; davacının, kanunen geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselerin dahil olacağı ve haczi caiz olmayan arazi, çift hayvanları ve ziraat aletlerini tespit ederken, bunların, böyle bir ailenin geçimi için zaruri olup olmadığı hususunun gözönünde bulundurulması gerekir. Zira arazi ve bu araziyi işletme için çalıştırılmasında zorunluluk bulunan çift hayvanları ve bu hayvanlar aracılığı ile kullanılabilecek ziraat aletleri sıralanmış ve bunlar birbirlerine sıkı surette bağlı tutulmuştur. “(HGK. 02.12.1972 tarih 1972/572-974 sayılı kararı)

Somut olayda ise haczolunan traktör gerek HGK. kararında vurgulanan, gerekse maddede öngörülen amaca uygun olarak kullanımı ve borçlu ve ailesinin geçimi için zorunlu eşyalardan olmadığı anlaşılmaktadır.

O halde mahkemece şikayetin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 26.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube