Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Borcun Kısmen Kabul Edilmesi, Senedin Kambiyo Vasfı Taşımaması

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/12599

K. 2011/30946

T. 27.12.2011

• BORCUN KISMEN KABUL EDİLMESİ ( Takip Dayanağı Senedin Kambiyo Vasfını Taşımadığı Gerekçe Gösterilerek Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği )

• TAKİBİN İPTALİ ( Bonodaki İmza İnkar Edilmediği ve Borçlunun Kısmi Kabulü Bulunduğu - Senedin Kambiyo Vasfını Taşımadığı Gerekçe Gösterilerek Takibin İptal Edilemeyeceği )

• SENEDİN KAMBİYO VASFI TAŞIMAMASI ( Gerekçe Gösterilerek Takibin İptal Edilememesi - Bonodaki İmza İnkar Edilmediği ve Borçlunun Kısmi Kabulü Bulunduğu )

2004/m. 170/a-son

ÖZET : Borçlunun itirazından sonra verdiği dilekçesinde, dayanak bonodaki imza inkar edilmediğine ve borçlunun kısmi kabulü bulunduğuna göre, takip dayanağı senedin kambiyo vasfını taşımadığı gerekçe gösterilerek takibin iptaline karar verilemez.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İİK`nun 170/a-son maddesinde, her ne suretle olursa olsun borç kısmen veya tamamen kabul edilmiş olursa, takip dayanağı senedin kambiyo vasfını haiz olmadığı veya alacaklının kambiyo hukuku mucibince takip hakkına sahip bulunmadığı gerekçeleriyle takibin iptal edilemeyeceği hususu düzenlenmiş olup, bu husus HGK`nun 02.10.2002 tarih ve 12-624/771 sayılı kararı ile de benimsenmiş bulunmaktadır.

Somut olayda borçlunun itirazından sonra verdiği dilekçesinde, dayanak bonodaki imza inkar edilmediğine ve borçlunun, borcun 150 TL`lik bölümüne ilişkin kısmi kabulü bulunduğuna göre, anılan yasa hükmü gereğince, dayanak belgenin kambiyo vasfını taşımadığı gerekçe gösterilerek takibin iptaline karar verilemez. Mahkemece borçlunun diğer itiraz nedenleri ve iddiaları yönünden delilleri değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 27.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube