Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Tüm İcra Takip Ve Hacizlerin Tedbiren Durdurulması Kararı

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/6814

K. 2012/23195

T. 2.7.2012

• İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( Mahkemece Verilen Tedbir Kararından Sonra Başlatılan Takibin İptaline Yönelik Başvurunun Şikayet Niteliğinde Olduğu - İcra Mahkemesince Kabul Edilmesi Halinde Şikayet Olunan Muamelenin Düzeltileceği )

• İHTİYATİ TEDBİRDEN SONRA BAŞLATILAN İCRA TAKİBİ ( Takiplerin Durdurulmasına Dair Tedbir Kararının Gözetilmesi Gereği - Şikayetçinin İstemi Kısmen Kabul Edilerek Tedbirden Sonra Başlatılan Bu Takibin Durdurulacağı/İhtiyati Tedbir Kararı )

• TÜM İCRA TAKİP VE HACİZLERİN TEDBİREN DURDURULMASI KARARI ( Karardan Sonra Başlatılan Takibin Durdurulması Gerektiği )

2004/m. 16,17

ÖZET : Borçlu şirketin, iflas ertelenmesi davasında mahkemece verilen tedbir kararından sonra başlatılan takibin iptaline yönelik başvurusu şikayet niteliğinde olup, şikayetin İcra Mahkemesince kabul edilmesi halinde şikayet olunan muamele ya bozulacak yahut düzeltilecektir.Asliye Ticaret Mahkemesi`nin iflasın ertelenmesi davasında verilen ihtiyati tedbir kararı ile "6183 S.K. dair icra takipleri de dahil olmak üzere, diğer alacaklılar tarafından davacıya yönelik yapılmış ya da yapılacak tüm icra takip ve hacizlerin tedbiren durdurulmasına" karar verildiğinden mahkemece; takip, alacaklı tarafından bu tedbir kararından sonra 15.11.2011 tarihinde başlatıldığından ve "takiplerin durdurulmasına" dair tedbir kararı verildiğinden, şikayetçinin istemi kısmen kabul edilerek tedbirden sonra başlatılan bu takibin durdurulmasına karar vermek gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup; dava dosyası için Tetkik Hakimi Şerife Ayyıldız tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü :

KARAR : Borçlu şirketin, iflas ertelenmesi davasında mahkemece verilen tedbir kararından sonra başlatılan takibin iptaline yönelik başvurusu; medeni usul hükümleri anlamında bir dava olmayıp, İ.İ.K.nun 16. maddesi kapsamında şikayet niteliğindedir. Aynı Kanunun 17. Maddesine göre ise ; "Şikayet İcra Mahkemesince kabul edilirse şikayet olunan muamele ya bozulur yahut düzeltilir. Memurun sebepsiz yapmadığı veya geciktirdiği işlerin icrası emrolunur."

Somut olayda, Bakırköy Sincan Asliye Ticaret Mahkemesi`nin 2011/63 Esas sayılı iflasın ertelenmesi davasında verilen 4.10.2011 tarihli ihtiyati tedbir kararı ile "... 6183 Sayılı Yasaya dair icra takipleri de dahil olmak üzere, diğer alacaklılar tarafından davacıya yönelik yapılmış ya da yapılacak tüm icra takip ve hacizlerin ( ihtiyati hacizler de dahil olmak zere ) tedbiren durdurulmasına..." karar verildiği anlaşılmaktadır.

O halde mahkemece; takip, alacaklı tarafından bu tedbir kararından sonra 15.11.2011 tarihinde başlatıldığından ve "takiplerin durdurulmasına" dair tedbir kararı verildiğinden, şikayetçinin istemi kısmen kabul edilerek tedbirden sonra başlatılan bu takibin durdurulmasına karar vermek gerekirken, yazılı gerekçeyle şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.   

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube