Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)İTİRAZIN İPTALİ ( Vekalet Ücreti Sözleşmesine Dayalı - Davacının Davalı Vekili Sıfatıyla Üçüncü Şahıslar Aleyhinde Yaptığı İcra Takip Tarihleri İtibariyle Yürürlükte Olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifeleri Gereğince Hakettiği Ücretinin Saptanması Gereği )

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2000/7549

K. 2000/8554

T. 16.10.2000

• VEKALET ÜCRET SÖZLEŞMESİ ( Mahkemenin Sözleşmenin Geçerli Olup Olmadığını HUMK.nun 275. Maddesi Gereğince Mesleki Bilgisi Tahtında Belirleyip Saptaması Gereği )

• İTİRAZIN İPTALİ ( Vekalet Ücreti Sözleşmesine Dayalı - Davacının Davalı Vekili Sıfatıyla Üçüncü Şahıslar Aleyhinde Yaptığı İcra Takip Tarihleri İtibariyle Yürürlükte Olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifeleri Gereğince Hakettiği Ücretinin Saptanması Gereği )

• VEKALETTEN AZİL NEDENİYLE ÜCRET TALEBİ ( Mahkemenin Sözleşmenin Geçerli Olup Olmadığını HUMK.nun 275. Maddesi Gereğince Mesleki Bilgisi Tahtında Belirleyip Saptaması Gereği )

1086/m.275

1136/m.164

ÖZET :Mahkemece vekalet ücret sözleşmesinin geçerli olup olmadığını HUMK.nun 275. maddesi gereğince mesleki bilgisi tahtında belirleyip saptaması gerekirken bunu yapmamış olması doğru değildir. O halde mahkemece yapılacak iş davada dayanılan vekalet ücret sözleşmesinin hukuken geçersiz olduğu kabul edilerek, davacının davalı vekili sıfatıyla üçüncü şahıslar aleyhinde yaptığı icra takip tarihleri itibariyle yürürlükte olan avukatlık asgari ücret tarifeleri gereğince davacının hakettiği vekalet ücretini saptamak, davacı vekilin takip ettiği işlerin sonuçlandırılmış olması nedeniyle de karşı taraftan alması gereken vekalet ücreti ile birlikte davacının toplam alacağı belirlenip sonucuna göre karar vermekten ibarettir.

DAVA : Taraflar arasındaki iptal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, avukat olduğunu ve davalının vekili sıfatıyla üçüncü şahıslar aleyhine icra takibi yaptığını, ancak davalının daha sonra borçlular ile anlaşıp kendisini azlettiğini ve bu nedenle ücret sözleşmesinde belirlenen ücreti ödemek zorunda olduğunu, ancak davalının bu ücreti ödemediği gibi aleyhinde yaptığı icra takibine de haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek icra takibine vaki itirazın iptalini ve icra-inkar tazminatının tahsilini istemiştir.

Davalı, davacı avukat ile kazanması halinde karşı taraftan ücret alacağı şeklinde anlaştıklarını, davacıya vekalet ücreti borcu olmadığını savunmuş ve davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece; bilirkişi raporu benimsenerek davanın kısmen kabulü ile 586.308.039 TL yönünden itirazın iptaline, %40 oranında icra-inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Taraflar arasında düzenlenen avukatlık ücret sözleşmesinde ödenecek ücret %10+ karşı taraf ücreti olarak kararlaştırılmıştır. Bu kararlaştırmaya göre davacı avukat ile davalı müvekkil arasında avukatın müvekkili adına takip ettiği işler dolayısıyla bu işlerin %10`u avukata ödenecektir. Avukatlık yasasının 164/ilk maddesi hükmü uyarınca vekil ile müvekkil arasında kararlaştırılan ücretin belli ve muayyen olması zorunludur. Oysa sözleşmede %10 olarak yapılan bu kararlaştırma belli ve muayyen değildir. Öte yandan Avukatlık Yasasının 164/2 maddesinde %25`i aşmamak üzere %olarak ücret kararlaştırılabileceği öngörülmüş ise de bu nitelikteki bir kararlaştırmanın aynı maddenin üçüncü fıkrasındaki yasak kapsamında bulunmaması ve başarıya göre değişme koşulunu içermesi gerekir. Anılan ve ücreti ifade eden %10 rakamının başarıya göre değişme koşulunu içermemesi nedeniyle yasanın 164/2. maddesine de aykırı olduğu açıktır. Bu hali ile ücret sözleşmesi vekil müvekkil yönünden hukuken geçersizdir. Sözleşmenin geçersiz olması veya hiç sözleşme bulunmaması halinde ise vekil-müvekkil arasındaki vekalet ücretinin aynı yasanın 163/son maddesi gereğince avukatlık asgari ücret tariflerine göre hesaplanması gerekir.

Mahkemenin anılan yasa hükümlerine göre vekalet ücret sözleşmesinin geçerli olup olmadığını HUMK.nun 275. maddesi gereğince mesleki bilgisi tahtında belirleyip saptaması gerekirken bunu yapmamış olması doğru değildir. O halde mahkemece yapılacak iş davada dayanılan vekalet ücret sözleşmesinin hukuken geçersiz olduğu kabul edilerek, davacının davalı vekili sıfatıyla üçüncü şahıslar aleyhinde yaptığı icra takip tarihleri itibariyle yürürlükte olan avukatlık asgari ücret tarifeleri gereğince davacının hakettiği vekalet ücretini saptamak, davacı vekilin takip ettiği işlerin sonuçlandırılmış olması nedeniyle de karşı taraftan alması gereken vekalet ücreti ile birlikte davacının toplam alacağı belirlenip sonucuna göre karar vermekten ibarettir. Mahkemece taraflar arasındaki ücret sözleşmesinin geçersiz olduğu gözardı edilerek yazılı şekilde karar verilmesi usule ve yasaya aykırıdır. Bozma nedenidir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, ( 2 ) numaralı bent gereğince temyiz olunan hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 16.10.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube