Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

ATAMADA KADRO ESASI

ÖZETİ:

Davacının 2010 yılı genel atamalarında, sınıf kadro görevine uygun olmayan birlik komutanlığına atandığı anlaşılmakla, söz konusu atama işleminin, davacının atama gördüğü kadro sınıfı itibariyle hukuka aykırı olduğu, atama işleminden sonra gerçekleştirildiği hususu gözönüne alındığında, kadro sınıf değişikliğinin dava konusu atama işlemindeki hukuka aykırılığı ortadan kaldırmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Davacı 13 Ağustos 2010 tarihinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaydına geçen dava dilekçesinde özetle; Ankara garnizonunda 11 yıl görev yaptıktan sonra 2010 yılı genel atamalarında Denizli- Çardak Hava Meydan K.lığı görevine atandırıldığını, bu kadronun “pilot, seyrüsefer ve silah sistemi” sınıflarına ait olduğunu, kendi sınıfının Hava İstihkâm olduğunu, yapılan atama işleminin hukuka aykırı olduğunu belirterek, Ankara garnizonundan Denizli Çardak garnizonuna yapılan atama işleminin iptalini talep ve dava etmiştir.

Davacının yürütmenin durdurulması talebi üzerine, AYİM 1’inci Dairesinin 21 Eylül 2010 gün ve Gensek Nu:2010/3483, Esas Nu:2010/1004 sayılı karar ile yürütmenin durdurulmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. Dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; davacının Hv.K.K. lığının 06 Ağustos 2010 tarihli 2010 genel atamalarını içeren emir ile Ankara Milli Savunma Bakanlığı İnş.Eml. ve NATO Güv.Yat.D.Eml.Grp.Bşk. Kamu ve Kira Ş. Md.lüğü görevinden Denizli –Çardak Hava Meydan K.lığı görevine atandığı, atama işleminin 12 Ağustos 2010 tarihinde davacıya tebliği üzerine iş bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun 118’inci maddesinde; “Subay ve astsubayların atama ve yer değiştirmelerinin hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına bağlı olarak, sosyal, iklim ve ulaşım durumları ile kültür ve sağlık durumları ve bunlara benzer yer ve bölge şartları göz önünde tutularak tespit edilen bölge ve garnizonlara –(a) meslek programları, meslek içi ve kadro ihtiyacı-(b) Sağlık durumu-(c) İdari, asayiş ve zaruri sebepler –(d) istekte bulunduğu yerler” dikkate alınarak sıra ile yapılacağı belirtilmektedir.

Aynı Kanunun 119’uncu maddesi de; “Yukarıdaki maddede yazılı esaslar dâhilinde bölge ve garnizonların tespiti, bölgelerin ve garnizonların değişen şartlara göre yeniden tespiti, buralarda kalma süreleri, atanma ve yer değiştirmelerde dikkate alınacak sair hususlar Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelik ile tespit edilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

926 sayılı TSK Personel Kanunun 119’uncu maddesi uyarınca çıkarılan ve 01 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe giren Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin (18 Aralık 2005 tarih ve 26027 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) 14’üncü maddesinde; "Subay ve astsubayların atamaları, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına ve hizmet ihtiyacı prensibine uygun olarak aşağıdaki kriterler dikkate alınarak Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından atama yönergelerinde belirtilen garnizonlar arasında sıra ile yapılır. a) Meslek programları ve meslek içi eğitim esasları, b) Kadro ihtiyaçları, c) Kıta hizmeti zorunluluğu, ç) Terfi durumu, d) Sınıf, branş ve ihtisasları, e) Kendisinin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları, f) İdari, asayiş ve zaruri sebepler, g) Personelin atanma isteğinde belirttiği yerler. Subay ve astsubaylar, kendileriyle eşlerinin memleketleri ve daimi ikametgahlarının bulunduğu garnizonlar dahilinde, mümkün olduğu kadar, sıkıyönetim hizmetleri, sosyal tesis (orduevi, özel eğitim merkezi, askerî gazino, ve benzeri), levazım amirlikleri, ihale / muayene ve kabul komisyon üyelikleri, inşaat-emlak, asker alma ile jandarma (eğitim görevleri hariç) ve sahil güvenlik hizmetleri gibi halkla doğrudan ilişkili görevler veya mal ve hizmet alımı ile ilgili görevlere verilmez veya atandırılmazlar. Ancak, son genel nüfus sayımına göre büyükşehir belediye/belediye hudutları içindeki nüfusu 500.000`i aşan yerler için bu fıkra hükmü uygulanmaz.” hükmü mevcuttur. Aynı Yönetmeliğin 5’inci maddesinde; “Atamalarda kadro görev yerinin özellikleri esas alınır. Bu Yönetmelikte ve bu Yönetmeliğe dayalı olarak çıkarılan Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı atama yönergelerinde gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, kadrosu olmayan bir görev yerine atama yapılmaz. Barışta kıta, karargâh ve kurumlara kadrolarda belirtilen rütbelerden ast rütbe ile asil olarak kimse atanamaz.” düzenlemesi yer almaktadır. Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin “Hizmet ihtiyacına göre değişik garnizonlara atama ilkesi” başlıklı 6’ncı maddesinde; “Subay ve astsubaylar; Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmet ihtiyacı esas alınarak ve bu Yönetmelikte düzenlenmiş esaslar kapsamında, meslek hayatları boyunca değişik garnizonlarda vazife görecek şekilde atama işlemine tabi tutulurlar.” hükmüne, yer verilmiştir.

Yönetmeliğin “Atamada planlı değişim ilkesi” başlıklı 7’nci maddesi; “Subayların atanmaları, bu Yönetmelik esaslarını ve meslek programlarının maksadını gerçekleştirecek şekilde hazırlanmış sınıf/branş/ihtisas, mesleki gelişim plan/paternlerine uygun olarak, atamada planlı değişimi sağlayacak şekilde yapılır “ hükmünü içermektedir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve açıklamalar çerçevesinde atamada esas alınacak ilkelerden biri de, ilgilinin kamu yararı doğrultusunda önceden belirlenen kadro rütbe ve sınıfına uygun göreve atanmasının zorunluluğu yönündedir. Davacının 2010 yılı genel atamalarında, sınıf kadro görevine uygun olmayan Çardak Hava Meydan Komutanlığına atandığı anlaşılmakla, söz konusu atama işleminin, davacının atama gördüğü kadro sınıfı itibariyle hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer yandan, davalı idare tarafından, davacının atandığı, Çardak Hava Meydan K.lığı görevine ilişkin kadro sınıfı değişikliğinin atama işleminden önce 29 Temmuz 2010 tarihinde başlatıldığını ve kadro değişikliğinin 27 Eylül 2010 tarihinde onaylandığını, dolayısıyla kadro sınıfı açısından hukuka aykırılığın bulunmadığı belirtilmiş ise de; davacı hakkında atama işleminin 06 Ağustos 2010 tarihinde tesis edildiği, dava konusu atama işleminden bir kaç gün önce başlatılan ancak kadro sınıf değişikliği onayının, atama işleminden yaklaşık bir buçuk ay sonra 27 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirildiği hususları gözönüne alındığında, kadro sınıf değişikliğinin dava konusu atama işlemindeki hukuka aykırılığı ortadan kaldırmadığı sonucuna ulaşılmış ve davalı idarenin bu yöndeki itirazına itibar edilmemiştir. Açıklanan nedenlerle; Hukuki dayanaktan yoksun atama işleminin İPTALİNE, 09 KASIM 2010 tarihinde, Üye Hv.P.Kur.Alb. Yusuf DOĞRUER ve P.Kur.Alb. İbrahim ÖZER’ in karşı oyları ve OYÇOKLUĞU ile karar verildi. KARŞI OY GEREKÇESİ Dava dosyasında yer alan ve davacı ile ilgili belgeler muvacehesinde, idarece tesis edilen atama işleminde kanuni mevzuata aykırı bir husus görülmediğinden, işlemin iptali yönünde oy kullanan sayın çoğunluğun görüşüne katılamadık. 09.11.2010 ÜYE ÜYE Yusuf DOĞRUER İbrahim ÖZER Hv.P.Kur.Alb. P.Kur.Alb.

Dergi No:26
Karar Dairesi:AYİM.1.D.
Karar Tarihi:09.11.2010
Karar No: E. 2010/1004
Karar No: K. 2010/1113
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube