Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

UZMAN ERBAŞ - UZMAN JANDARMA ATAMALARI

ÖZETİ:

Jeneratör teknisyeni olan davacının atandığı birlikte jeneratör teknisyeni kadrosu bulunmadığından işlemin iptaline karar vermek gerekmiştir.

 

Davacı, 27.05.2009 tarihinde Tokat İdare Mahkemesi, 31.05.2010 tarihinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde kayda geçen dava dilekçesinde ve cevaba cevap dilekçesinde özetle; 2008 yılı genel atamalarında kadrosu bulunmadığı halde Tokat İl Jandarma Komutanlığı emrine atandığı ve kurtarıcı araç operatörü olarak istihdam edildiğini, 2010 yılı genel atamalarında ise Çukurca 3’üncü J.Snr.Tb.K.lığı emrine atamasının yapıldığını; görev süresinin kesintisiz on yılını Güneydoğu Anadolu Bölgesinde geçirdiğini, jeneratör teknisyeni olarak kendisinden sonraki tarihlerde göreve başlayan personelin bir kısmının ikinci kez 1`nci coğrafi bölgeye atamalarının yapıldığını; atama prensiplerinin dikkate alınmadığını ve mağdur olduğunu; ayrıca 3’üncü J.Snr.Tb.K.lığında jeneratör teknisyeni kadrosunu bulunmadığını belirterek atama işleminin iptaline ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Dairemizin 201.07.2010 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının 1998-2005 yılları arasında Batman İl J.K.lığı, 2005-2008 yılları arasında Şırnak İl J.K.lığı emrinde görev yaptığı, 2008 yılı genel atamalarında Tokat garnizonu ve bağlı birliklerinde jenaratör miktarının fazla olması ve bölgenin kritik olmasından ötürü Tokat İl J.K.lığı emrine atandığı, 2010 yılı (21.05.2010) genel atamalarıyla Hakkari-Çukurca 3’üncü J.Snr.Tb.K.lığı emrine atandığı, 27.05.2010 tarihinde kayda geçen dilekçe ile işbu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunun 1’inci maddesi, “Bu Kanunun amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde, yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla istihdam edilecek uzman onbaşı ve uzman çavuşların temini, hizmet şartları görev ve hakları, yükümlülükleri, astsubay sınıfına geçirilmeleri ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.“ hükmünü; 16’ncı maddesinin 4’üncü fıkrası ise (işlem tarihi itibariyle yürürlükteki haliyle); “Uzman erbaşların istihdam edildiği kadro görev yerinin herhangi bir nedenle kaldırılması veya bu kadrolarda uzman erbaş istihdam edilmesine gerek kalmaması durumlarında uzman erbaşlar, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, ihtisas sahibi olduğu diğer birliklerdeki boş olan uzman erbaş kadro görev yerlerine atanabilirler veya başka bir sınıfta istihdam edilebilirler…” hükmünü içermektedir.

Yukarıda serdedilen mevzuat hükümlerinden açıkça anlaşıldığı üzere, uzman erbaşların statüye alınış amacı “erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak”tır. Dolayısıyla aslolan, uzman erbaşların kendilerine tahsis edimiş (branş ve ihtisaslarına uygun) kadrolarda istihdam edilmeleridir. Şayet kadro görev yerleri herhangi bir nedenle kaldırılmış veya bu kadrolarda uzman erbaş istihdamına gerek kalmamış ise ancak o zaman ihtisas sahibi olduğu diğer birliklerdeki boş olan uzman erbaş kadro görev yerlerine atanabillecekler veya başka bir sınıfta istihdam edilebileceklerdir. Kuşkusuz bu hususlara riayet edilmek koşuluyla uzman erbaşlar, 3269 sayılı Kanunun 18’inci maddesi uyarınca, sözleşme süreleri içinde değişik bölge ve garnizonlara, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmet ihtiyacı esas alınmak suretiyle atanma ve yer değiştirme işlemlerine tabi tutulacaklardır.

Esasen J.Gn.K.lığı Uzman Erbaş Yönergesinin 3’üncü Bölüm, 12’nci maddesinin "2`nci grup garnizonlarda boşalan kadro görev yerleri ve ihtiyaç miktarı kadar, 1’inci grup garnizonlarda görevli uzman erbaşlardan isteğe bağlı kalınmaksızın atamaları yapılır.... / 1’inci ve 2’nci grup garnizonlara atamalarda personel, branşları (Jen.Tek., İş.Mak.Oprt.,Ağr.Arç.Şf.,Köpek Oprt. vb.) içerisinde değerlendirilir." hükmü dahi atamalarda branşların esas alınacağını, diğer bir anlatımla uzman erbaşların branşlarına uygun kadrolara atanacağını ifade etmektedir.

Yukarıda belirtilen açıklamalar ışığında dava konusu işlem değerlendirildiğinde; davacının, davalı idare tarafından aksi ileri sürülmeyen iddiası ve dilekçesi ekinde sunduğu Karargah ve Destek Bölük K.lığı “Bölük Karargahı” kadrosuna göre, davacının atandığı birlikte “jenaratör teknisyeni” kadrosu bulunmadığı anlaşılmaktadır. Davalı idare, davacının atanma nedenini “1’inci grup garnizonlardaki (27) jeneratör teknisyeni kadrosunda (11) uzman erbaş, 2’nci grup garnizonlardaki (31) jeneratör teknisyeni kadrosunda ise (38) uzman erbaş olmak üzere toplam (58) jeneratör teknisyeni kadrosunda (49) uzman erbaşın istihdam edildiği; 2’nci grup garnizonlarda bulunan iç güvenlik ve sınır birlikleri ile teşkil edilen üs bölgelerinde fazla sayıda jeneratör kullanımına ihtiyaç duyulduğundan toplam (49) jeneratör teknisyeni uzman erbaşın (38)’inin bu garnizonlarda istihdamına gerek duyulduğu; 2010 yılı genel atamalarında, 2’nci grup garnizonlarda görevli (40) jeneratör teknisyeni uzman erbaştan, bu bölgedeki birliklerde 5 ila 11 yıl süre ile görev yapan ve 1’inci grup garnizonlara atama talebinde bulunan (toplam 11) jeneratör teknisyeni uzman erbaşın 1’inci grup garnizonlara atanması için 1’inci grup garnizonlarda 2008 yılında göreve başlamış ve iki yıllık görev süresini dolduran jeneratör teknisyeni uzman erbaşların tamamının 2’nci grup garnizonlara atandırıldığı” gerekçesine, yani 2’nci grup garnizonlardaki jeneratör teknisyeni (hizmet) ihtiyacına dayandırıyor ise de; görüldüğü üzere 2’nci grup garnizonlarda (31) jenaratör teknisyeni kadrosuna karşılık (38) personel bulunmaktadır. İdare, hizmeti en etkin şekilde yürütmek için hangi vazifeyi hangi branştan ve kaç kişiyle gördürmesi gerektiği yönündeki takdir yetkisini personel kadrosu ile önceden belirlemekte ve bir anlamda takdir yetkisini objektifleştirmektedir. Eğer hizmet 2’nci grup garnizonlarda daha fazla sayıda jeneratör teknisyeni uzman erbaş istihdamını gerektiriyorsa kadronun işlemden önce, buna göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, jeneratör teknisyeni olan davacının atandığı Çukurca 3’üncü J. Snr. Tb. K.lığı’nda jeneratör teknisyeni kadrosu bulunmadığından işlemin iptaline karar vermek gerekmiştir. Açıklanan nedenlerle; Hukuka aykırı bulunan işlemin İPTALİNE, 20 Ekim 2010 tarihinde Hv.P.Kur.Alb.Yusuf DOĞRUER ile P.Kur.Alb.İbrahim ÖZER’in KARŞI OYLARI ve OYÇOKLUĞU ile karar verildi. 

Dergi No:26
Karar Dairesi:AYİM 1.D.
Karar Tarihi:20.10.2010
Karar No: E. 2010/681
Karar No: K. 2010/1017
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube