E. 2010/12951
K. 2010/27186
T. 23.11.2010
• EMEKLİ SANDIĞINDAN ALINAN MAAŞ ( Emekli Sandığı Kanununa Tabi Olarak Maaş Alanların 5510 Sayılı Kanun Kapsamında Sigortalı Sayılacağı - Emekli Sandığından Maaş Alanlara 5510 Sayılı Kanunun Maaşın Haczedilemeyeceği Hükmünün Uygulanması Gereği )
• HACZEDİLMEZLİK ( Emekli Sandığından Alınan Maaşın 5510 Sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği - Emekli Sandığı Kanunu Uyarınca Bağlanan Aylık ve Ödeneklerin Borçlunun Muvafakati Olmadan Nafaka Borçları Dışında Haczedilmeyeceği )
5510/m. 93
ÖZET : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu`nun geçici 1., 2., 4. maddelerine göre, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu`na tabi olanların, bu kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının a, b, c bentleri kapsamında sigortalı olarak kabul edileceğinin belirtildiği dikkate alındığında. Emekli Sandığından emekli maaşı alanlara da, 5510 Sayılı Kanunun maaşın haczedilemeyeceğine ilişkin 93. madde hükmünün uygulanması gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Takip borçlu vekili icra mahkemesine başvurusunda, müvekkilinin emekli maaşına konulan haczin kaldırılmasını talep etmiştir.

Sarayönü İcra Müdürlüğünün 2006/349 Sayılı takip dosyasından uyuşmazlık konusu emekli maaşı haczine ilişkin Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne yazılan 8.10.2007 tarihli haciz yazısında borç miktarı 22.467,20 YTL olarak gösterilmekle bu miktar İ.İ.K.`nun 363. maddesi anlamında temyiz kesinlik sınırının üzerinde olup, temyizi kabildir. Bu sebeple temyiz dilekçesinin reddine ilişkin 23.3.2010 tarih ve 2010/2-11 Sayılı kararının kaldırılmasına oybirliğiyle karar verildikten sonra esas yönünden temyiz incelemesine geçildi;

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu`nun geçici 1., 2., 4. maddelerine göre, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu`na tabi olanların, bu kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının a, b, c bentleri kapsamında sigortalı olarak kabul edileceğinin belirtildiği dikkate alındığında. Emekli Sandığından emekli maaşı alanlara da, 5510 Sayılı Kanunun maaşın haczedilemeyeceğine ilişkin 93. madde hükmünün uygulanması gerekir. Bu durumda yukarda belirtilen yasa maddesi uyarınca gelir, aylık ve ödenekler borçlunun muvafakati bulunmadıkça nafaka borçları dışında haczedilemez.

Somut olayda, borçlunun Emekli Sandığından almakta olduğu emekli maaşına, borçlunun muvafakati olmaksızın haciz konulduğu dikkate alındığında, 5510 Sayılı Kanunun 93. maddesi uyarınca şikayetin kabulüyle haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle istemin reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 23.11.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.