Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Süresinde Yapılmayan İtiraz,Fuzuli İşlem, Takibin Kesinleşmesi

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/21879

K. 2011/26504

T. 5.12.2011

• SÜRESİNDE YAPILMAYAN İTİRAZ ( İtirazın Yasal Süre Geçtikten Sonra Yapılması Halinde Takibin Kesinleşeceği - Alacaklının Kesinleşen Takibe Rağmen Süresinde Olmayan İtirazın Kaldırılması İçin Mahkemeye Başvurmasının Fuzuli İşlem Olduğu )

• FUZULİ İŞLEM ( Süresinde Yapılmayan İtiraz Nedeniyle Kesinleşen Takip Dosyasında İtirazın Kaldırılması Davası Açılmasının Fuzuli İşlem Olduğu - Yasal Süre Geçtikten Sonra Yapılan İtirazın Takibin Kesinleşmesini Engellemediği )

• TAKİBİN KESİNLEŞMESİ ( Yasal Sürede Yapılmayan İtirazın Takibi Kesinleştireceği - Süresinde Yapılmayan İtirazın Kaldırılması İçin Mahkemeye Başvurmanın Fuzuli İşlem Olduğu )

2004/m. 66

ÖZET : Borçlu yasal süreyi geçirerek itiraz ettiğinden hakkındaki takip kesinleşmiştir. Alacaklının itirazın kaldırılması, takibin devamı ve inkar tazminatı talebiyle icra mahkemesine başvurması fuzuli bir işlem olup, davanın reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 29.6.2010 tarih, 2010/4608-17160 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği düşünüldü :

KARAR : Borçluya gönderilen 7 örnek ödeme emri tebligatı 9.3.2009 tarihinde tebliğ edilmiş olmasına rağmen, borçlu İ.İ.K.nun 66. maddesindeki yasal süreyi geçirerek itiraz ettiğinden hakkındaki takip kesinleşmiştir. Alacaklının itirazın kaldırılması, takibin devamı ve inkar tazminatı talebiyle icra mahkemesine başvurması fuzuli bir işlem olup, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle kabulüyle itirazın kaldırılmasına, takibin devamına ve borçlu aleyhinde inkar tazminatına hükmedilmesi isabetsizdir. Açıklanan sebeple kararın bozulması gerekirken, sehven onandığı görülmekle borçlunun karar düzeltme talebinin kabulüyle Dairemizin 29.6.2010 tarih ve 2010/4608-17160 Sayılı onama ilamının kaldırılması gerekmiştir.

SONUÇ : Borçlunun karar düzeltme isteminin kabulüyle Dairemizin 29.6.2010 tarih ve 2010/4608-17160 K. sayılı onama ilamının kaldırılarak, mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 05.12.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube