Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Bononun Bedelinin Gösterildiği Rakam Ve Yazı Arasında Farklılık Bulunması

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/7459

K. 2011/23547

T. 22.11.2011

• BONONUN BEDELİNİN GÖSTERİLDİĞİ RAKAM VE YAZI ARASINDA FARKLILIK BULUNMASI ( Yazıyla Gösterilen Bedele İtibar Edileceği - Yazıyla Gösterilen Miktara İtibar Edileceği Kuralının Yazı Bölümünde Tahrifat Yapılmamış Olması Şartına Bağlı Olduğu )

• BONUNUN BEDELİNDE TAHRİFAT ( Bonunun Rakam ve Yazıyla Gösterilen Bedeli Arasında Fark Bulunması Halinde Yazıyla Gösterilen Bedele İtibar Edileceği - Yazıyla Gösterilen Bedelde Tahrifat Olması Halinde Bu Kuralın Uygulanmayacağı )

• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Bonunun Yazıyla Gösterilen Bedelinde Tahrifat İddiası - Bilirkişi İncelemesi Yapılmaksızın Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )

• İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Borçlunun İnkar Tazminatına Mahkum Edilebilmesi İçin Mahkemece Takibin Muvakkaten Durdurulmasına Karar Verilmiş Olması Gereği - Takibe Konu Bonunun Bedelinde Tahrifat Yapıldığı İddiasının Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Karara Bağlanması Gereği )

6762/m. 588, 690

1086/m. 275

2004/m. 169/a-9

ÖZET : Bono bedeli hem rakam, hem yazıyla gösterilip de iki bedel arasında fark bulunursa yazıyla gösterilen bedeli itibar olunur. Ancak, bu kural rakamla diğer yazılan bölümde tahrifat yapılmaması halinde uygulanır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği düşünüldü :

KARAR : Borçlular tarafından icra mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde takip dayanağı senedin başlangıçta 6.000,00 TL bedelli olarak düzenlenmesine rağmen senedin rakam ve yazı hanesine yapılan ilavelerle 16.000,00 TL alacak için takip yapıldığı açıklanmaktadır. Adı geçene daha sonra 30.11.2010 tarihli celsede aynı itiraz nedenleri tekrarlamışlar ve beyanlarında senette tahrifat yapıldığı iddia edilmiştir.

T.T.K.nun 690. maddesi göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı kanunun 588/1. maddesi gereğince bono bedeli hem rakam, hem yazıyla gösterilip de iki bedel arasında fark bulunursa yazıyla gösterilen bedeli itibar olunur. Ancak, bu kural rakamla diğer yazılan bölümde tahrifat yapılmaması halinde uygulanır.

Tahrifat yapıldığı yönündeki itiraz nedeni, H.U.M.K.nun 275. maddesi gereğince çözümü özel ve teknik bir bilgiyi gerektiren hususlardan olduğu için mahkemece bu yönde bilirkişi incelemesi yapılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile ve bu konuda bir değerlendirme yapılmaksızın sonuca gidilmesi isabetsizdir.

Ayrıca, 4949 Sayılı Yasayla değişik İ.İ.K.nun 169/a-6. maddesi gereğince borçlu tarafın icra inkar tazminatına mahkum edilmesi için, mahkemece takibin muvakkaten durdurulmasına karar verilmiş olması gerekmektedir. Somut olayda ise, mahkemece bu yönde alınmış bir karar bulunmamaktadır. Anılan sebeple borçluların icra inkar tazminatıyla sorumlu tutulmaları da doğru değildir.

SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366. ve H.U.M.K. 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 22.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube