Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)BOŞANMA HÜKMÜNÜN KESİNLEŞMESİ ZORUNLULUĞU ( Davacı Kadının Boşanma Davasıyla Birleşen Katılma Alacağı Talebi - Eşler Arasındaki Mal Rejimi Sona Ermeden Bu İsteğin İncelenemeyeceği )

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/21999

K. 2010/1784

T. 4.2.2010

• EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ ( Davacı Kadının Boşanma Davasıyla Birleşen Katılma Alacağı Talebi - Eşler Arasındaki Mal Rejiminin Sona Ermesi Zorunluluğu/Boşanma Hükmü Kesinleşmedikçe Bu İsteğin İncelenemeyeceği Davanın Tefriki Gerektiği )

• EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ ( Sona Ermeden Edinilmiş Mal Katılma Alacağı İsteğinin İncelenemeyeceği - Boşanma Hükmünün Kesinleşmesi Zorunluluğu )

• BOŞANMA HÜKMÜNÜN KESİNLEŞMESİ ZORUNLULUĞU ( Davacı Kadının Boşanma Davasıyla Birleşen Katılma Alacağı Talebi - Eşler Arasındaki Mal Rejimi Sona Ermeden Bu İsteğin İncelenemeyeceği )

4721/m. 225/2

ÖZET : Davacı kadın birleşen davasında davalı koca adına olan banka hesabındaki paranın edinilmiş mal olduğunu iddia ederek katılma alacağı isteğinde bulunmuştur. Açılan bu dava boşanma davası ile birleştirilmiştir. Bu isteğin incelenebilmesi için eşler arasındaki mal rejiminin sona ermesi zorunludur. Boşanma hakkındaki hüküm kesinleşmedikçe, bu isteğin incelenebilmesi mümkün bulunmadığından davanın tefriki ile boşanma davasının sonucunun beklenmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda; mahalli mahkemece verilen hüküm, her iki dava yönünden temyiz edilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının aşağıdaki bentler kapsamı dışında temyiz itirazları yersizdir.

2- Davalının maddi ve manevi tazminatlar talebi bakımından olumlu-olumsuz bir hüküm kurulmaması usul ve yasaya aykırıdır.

3- Davacı kadın birleşen davasında davalı koca adına olan banka hesabındaki paranın edinilmiş mal olduğunu iddia ederek katılma alacağı isteğinde bulunmuştur. Açılan bu dava boşanma davası ile birleştirilmiştir. Bu isteğin incelenebilmesi için eşler arasındaki mal rejiminin sona ermesi zorunludur ( TMK. md. 225/2 ). Boşanma hakkındaki hüküm kesinleşmedikçe, bu isteğin incelenebilmesi mümkün bulunmadığından davanın tefriki ile boşanma davasının sonucunun beklenmesi gerekirken yazılı şekilde işin esası hakkında hüküm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün; yukarıda 2 ve 3. bentlerde yazılı nedenlerle BOZULMASINA, 3 no`lu bozma nedenine göre bu yöne ilişkin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, bozma kapsamı dışında kalan yönlerin ise yukarıda 1. bentte açıklanan nedenle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.02.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube