Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

BİLİRKİŞİ RAPORUNA ATIF YAPILARAK HÜKÜM KURULAMAZ...

 


T.C
YARGITAY 6. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/9214
KARAR NO : 2013/96
KARAR TARİHİ:14.01.2013


Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı eşya alacağı davasına dair karar, davalı C... tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, ziynet eşyalarının aynen, olmazsa bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davalı G... yönünden davanın reddine, davalı C... yönünden davanın kabulü ile 21130,21 TL nin yasal faizi ile birlikte bu davalıdan tahsiline karar verilmiş ve hüküm davalı C... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin, davalı C... ile 2008 yılında evlendiklerini, 3 ay davalı C...`ın ailesi ile birlikte yaşadıklarını, davalı G..., davalı C...` ın annesi ve müvekkilinin de kayınvalidesi olduğunu, kısa süre içinde davalı Cihan` ın ailesinden kaynaklanan sebeplerle davalı C...`ın müvekkilini evden kovduğunu, müvekkilinin ...1.Aile Mahkemesi`nin 2010/259 E. 2010/930 K. Sayılı ilamı ile boşandığını ve kararın 12/11/2010 tarihinde kesinleştiğini, müvekkiline düğünde takılan bütün takıların düğün günü gelin odasında davalılar tarafından alındığını, davaya konu ziynet eşyalarının aynen, olmadığı takdirde bedelinin davalılardan tahsilini istemiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacı tarafından müvekkilleri aleyhine açılan işbu davayı kabul etmediklerini, dava dilekçesinde belirtilen hususların gerçeği yansıtmadığını, davacının boşanma davasında belirttiği iddialar ile şimdiki iddiaları arasında çelişki olduğunu, açılan davanın haksız ve mesnetsiz olduğunu, davacının iddiasının aksine ziynet eşyalarının davalılar tarafından alınmadığını, düğünde takılan takıların davacı gelin üzerinde takılı kaldığını, davacının iddiasının asılsız olduğunu beyan ederek, haksız ve mesnetsiz açılan davanın reddine, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Mahkemece 17/06/2011 tarihli bilirkişi raporunda belirlenen değer üzerinden hüküm kurulmuş olmakla birlikte; HMK 297/2 maddesi gereğince istem hakkında karar verilirken verilen hükümle istenilen eşyaların her biri hakkında taraflara yükletilen borç ve tanınan hakların mümkünse sıra numarası altında birer, birer, açık ,şüphe ve infazda tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekir.Gerekçeli kararın da kısa karara uygun düzenlenmesi zorunludur.

Dava dilekçesi, bilirkişi raporu gibi her hangi bir belgeye atıf yapılarak hüküm kurulamaz. Hüküm altına alınan eşyanın cins, nitelik, miktar ve değerlerinin ayrı ayrı gösterilmesi ve taraflara yüklenen borç ile tanınan hakkın infazda güçlük çıkarmayacak biçimde belirtilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.


SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 14.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube