Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesi Hakkında Yargıtay 6. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2008/12723

K. 2009/635

T. 27.1.2009

• CEZANIN MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİ ( Karar Verdikten Sonra TCK’nın 58/6. Md.’nin Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilmek Suretiyle Karışıklığa Sebebiyet Verilmesinin Hatalı Olduğu )

• İŞTİRAK HALİNDE SUÇ ( İşleyen Sanıkların Neden Oldukları Yargılama Giderlerinden ve Vekalet Ücretinden Ayrı Ayrı Sorumlu Tutulmaları Yerine Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )

• VEKALET ÜCRETİ ( İştirak Halinde Suç İşleyen Sanıkların Neden Oldukları Yargılama Giderlerinden ve Vekalet Ücretinden Ayrı Ayrı Sorumlu Tutulmaları Yerine Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )

5237/m.58,149/1-a-c, 150/1

5271/m.326/2

ÖZET : 1-TCK’nın 58. maddesiyle yapılan uygulamada, diğer sanığa ait ilamı esas alarak cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verdikten sonra aynı Yasanın 58/6. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmek suretiyle karışıklığa sebebiyet verilmesi,

2-5271 sayılı CMK’nın 326/2. maddesine göre iştirak halinde suç işleyen sanıkların neden oldukları yargılama giderlerinden ve vekalet ücretinden ayrı ayrı sorumlu tutulmaları yerine müteselsilen tahsiline karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Sanık Mehmet ...’ın, soyut iddia ettiği alacağını tahsil etmek için, katılandan alacağı olmayan diğer sanıklar Ahmet ... ve Tuna ...’yu azmettirmesi sonucunda, sanıkların eylem birliği içerisinde hareket ederek katılanı silahla yaralayarak korkutup para almaya kalkıştıklarının anlaşılması karşısında; tebliğnamedeki bozma isteyen 1 nolu düşünce benimsenmemiştir.

A- Sanıklar Ahmet ... Ve Mehmet ... hakkında kurulan hükmün temyiz incelenmesinde;

Tekerrüre esas hükümlülüğü bulunan sanık Ahmet ... Hakkında 5237 sayılı TCK.nın 58.maddesinin uygulanmaması karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanıklar tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

5271 sayılı CMK’nun 326/2. maddesine göre iştirak halinde suç işleyen sanıkların neden oldukları yargılama giderlerinden ve vekalet ücretinden ayrı ayrı sorumlu tutulmaları yerine müteselsilen tahsile karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Ahmet ... ve Mehmet ... savunmanlarının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye kısmen aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1.maddesi aracılığıyla 1412 sayılı CMUK’nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından yargılama giderlerinin dayanışmalı alınmasına ilişkin bölüm çıkartılarak “her iki sanık için ortak yapılan 35 YTL yargılama gideri ve 1100 YTL vekalet ücretinin sanıkların payına düşen oranda ayrı ayrı alınmasına” sözcüklerinin eklenmesi suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

B- Sanık Tuna ... hakkında kurulan hükmün temyiz incelenmesine gelince;

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-TCK’nun 58.maddesiyle yapılan uygulamada, diğer sanık Ahmet ...’ya ait ilamı esas alarak cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verdikten sonra aynı Yasanın 58/6. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmek suretiyle karışıklığa sebebiyet verilmesi,

2- 5271 sayılı CMK’nun 326/2. maddesine göre iştirak halinde suç işleyen sanıkların neden oldukları yargılama giderlerinden ve vekalet ücretinden ayrı ayrı sorumlu tutulmaları yerine müteselsilen tahsiline karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık Tuna ... savunmanının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye kısmen uygun olarak BOZULMASINA, 27.01.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube