Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)HAKSIZ EYLEMDE VEKALET ( Temyiz Dilekçesi Davalı Vekili Tarafından Verildiğinden Haksız Eylemde de Vekalet Düşünülemeyeceğinden Bu Eylemden Davalının Sorumlu Tutulmaması )

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2001/13422

K. 2002/4384

T. 8.4.2002

• TAZMİNAT DAVASI ( Basın Yolu ile Kişilik Haklarına Saldırılması Nedeniyle )

• BASIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalının Gazetede Yayınlanan "Dürüst Osman" Başlıklı Köşe Yazısında Kullandığı Sözlerde Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunması )

• HAKSIZ EYLEMDE VEKALET ( Temyiz Dilekçesi Davalı Vekili Tarafından Verildiğinden Haksız Eylemde de Vekalet Düşünülemeyeceğinden Bu Eylemden Davalının Sorumlu Tutulmaması )

• VEKALETTE HAKSIZ EYLEM ( Temyiz Dilekçesi Davalı Vekili Tarafından Verildiğinden Haksız Eylemde de Vekalet Düşünülemeyeceğinden Bu Eylemden Davalının Sorumlu Tutulmaması )

5680/m.1

4721/m.24,25

743/m.24,24/a

ÖZET : Dava, basın yolu ile kişilik haklarına saldırıya ilişkindir. Davasını, davalı vekilinin temyiz dilekçesindeki sözler ile davalının köşe yazısındaki sözlere dayandıran davacı iki olgudan dolayı tazminat isteminde bulunmuştur. Davacının kişilik hakkına saldırıda bulunduğu iddia edilen ilk olgu davalı tarafından değil, davalının vekili tarafından oluşturulan saldırıdan kaynaklandığı iddia edilmiştir. Temyiz dilekçesi davalı tarafından değil davalı vekili tarafından verildiğine göre haksız eylemde vekalet düşünülemeyeceğinden bu eylemden davalının sorumlu tutulması mümkün değildir. Tazminat miktarının bu yön gözetilmeden takdir edilmesi hatalıdır.

DAVA : Davacı Osman A. vekili Avukat Erkut Şahin tarafından, davalı Özcan O. aleyhine 7.2.2001 gününde verilen dilekçe ile davalının basın yolu ile davacıya hakareti sebebi ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 14.9.2001 günlü kararın Yargıtay`ca incelenmesi davalı ve davacı vekili Erkut Şahin taraflarından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Davalının temyizine gelince;

Davacı dava dilekçesi ile yanlar arasında daha önce görülen bir tazminat davasında kurulan hüküm sonunda davalı vekilinin verdiği temyiz dilekçesinde yer alan sözler ile davalının, T... Gazetesinde yayınlanan "Dürüst Osman" başlıklı köşe yazısında kullandığı sözlerde kişilik haklarına saldırı bulunduğu iddiasıyla tazminat isteminde bulunmuştur. Yerel mahkemece davaya konu sözlerde davacının kişilik hakkına saldırı bulunduğu gerekçesiyle istemine kısmen kabulüne karar verilmiştir. Davasını, davalı vekilinin temyiz dilekçesindeki sözler ile davalının köşeyazısındaki sözlere dayandıran davacı böylece iki olgudan dolayı tazminat isteminde bulunmuştur. Yukarıda da açıklandığı üzere, davacının kişilik hakkına saldırı bulunduğu iddia edilen ilk olgu davalı tarafından değil, davalının vekili tarafından oluşturulan saldırıdan kaynaklandığı iddia edilmiştir. Temyiz dilekçesi davalı tarafından değil davalı vekili tarafından verildiğine göre haksız eylemde vekalet düşünülemeyeceğinden bu eylemden davalının sorumlu tutulması mümkün değildir. Tazminat miktarının bu yön gözetilmeden takdir edilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda ( 2 ) bentte gösterilen nedenlerle davalı yararına BOZULMASINA, davacının temyiz itirazlarının ilk bentte gösterilen nedenlerle reddine ve temyiz eden davalılardan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 8.4.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube