Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

HIRSIZLIK,MALIN DEĞERİNİN AZLIĞI,YEMEK İCİN DOMATES ÇALMA

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi
2007/5191 E.N .
2011/4511 K.N.
22.03.2011KARAR TARİHİ.


[u]HAK YOKSUNLUĞU
HIRSIZLIK
MALIN DEĞERİNİN AZLIĞI[/u
]


Özet
DOMATES SERASINDAN BİRKAÇ DOMATES KOPARIP ELİNDEKİ EKMEKLE YEMEK ÜZERE OLAY YERİNE GELEN SANIĞIN, HENÜZ BİR ŞEY ALMADAN YAKINAN TARAFINDAN FARK EDİLEREK YAKALANDIĞI SABİT OLAN OLAYDA; FAİLİN PSİKOLOJİSİ, ONU HAREKETE GEÇİREN ZO-RUNLULUK DERECESİNE VARMAYAN DURUMU VE DEĞERİ GERÇEKTEN AZ OLAN MALIN ÇALINMASINA ÖZGÜLENEN KASTI DİKKATE ALINDIĞINDA, SANIK HAKKINDA DİĞER HIRSIZLIK FAİLLERİNE GÖRE DAHA AZ BİR CEZA VERİLMESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMELİDİR.İçtihat Metni

-TCK`nın 53/1. maddesinin (c) bendinde düzenlenen kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerine ilişkin yoksunluğun koşullu salıverme tarihine kadar süreceği dikkate alınmalıdır.-


Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre, suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, diğer temyiz İtirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Domates serasından birkaç domates koparıp elindeki ekmekle yemek üzere olay yerine gelen sanığın, henüz bir şey almadan yakınan tarafından fark edilerek yakalandığı iddia, savunma ve dosya kapsamı ile sabit olan olayda;

Failin psikolojisi, onu harekete geçiren zorunluluk derecesine varmayan durumu ve değeri gerçekten az olan malın çalınmasına özgülenen kastı dikkate alındığında, sanık hakkında diğer hırsızlık faillerine göre daha az bir ceza verilmesi gerektiği halde, yerinde ve yeterli gerekçe gösterilmeden (şartları oluşmadığından bahisle TCK 145. maddesiyle) uygulama yapılmaması,

2- Kabul ve uygulamaya göre de;

Sanık hakkında 5237 sayılı TCK`nın 53/1. maddesinin (c) fıkrasındaki, kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yoksunluğun, koşullu salıverme tarihine kadar süreceğinin gözetilmemesi suretiyle aynı maddenin üçüncü fıkrasına aykırı davranılması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Veli savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), 22.03.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube