Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Kredi Sözleşmesi

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/5052

K. 2012720986

T. 18.6.2012

• TAKİBİN İPTALİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla - Taraflar Arasında Düzenlenen Genel Nakdi ve Gayrinakdi Kredi Sözleşmesinde Dayanak Senedin Teminat Olarak Verildiğine Dair Bir Kayıt Bulunmadığı )

• KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Taraflar Arasında Düzenlenen Genel Nakdi ve Gayrinakdi Kredi Sözleşmesinde Dayanak Senedin Teminat Olarak Verildiğine Dair Bir Kayıt Bulunmadığı - Mahkemece İtirazın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )

• KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Dayanak Senedin Teminat Olarak Verildiğine Dair Bir Kayıt Bulunmadığı - Alacaklı Vekilinin Cevap Dilekçesindeki Açıklamaları da Senedin Teminat Amaçlı Alındığını Kabul Ettiği Anlamına Gelmediğinden Mahkemece İtirazın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )

• TEMİNAT ( Taraflar Arasında Düzenlenen Genel Nakdi ve Gayrinakdi Kredi Sözleşmesinde Dayanak Senedin Teminat Olarak Verildiğine Dair Bir Kayıt Bulunmadığı - Mahkemece İtirazın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )

2004/m.167

ÖZET : Dava kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibin iptali istemine ilişkindir. Somut olayda borçlu, itirazı konusunda herhangi bir belge sunmamıştır. Dayanak belgenin hangi ilişkinin teminatı olduğu yazılı belgeyle kanıtlanmalıdır. Taraflar arasında düzenlenen genel nakdi ve gayrinakdi kredi sözleşmesinde dayanak senedin teminat olarak verildiğine dair bir kayıt bulunmamaktadır. Alacaklı vekilinin cevap dilekçesindeki açıklamaları da senedin teminat amaçlı alındığını kabul ettiği anlamına gelmediğinden mahkemece itirazın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Nezihe Deniz Etral tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : Borçlu aleyhinde kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatıldığı, borçlunun takip konusu senedin alacaklı bankayla aralarında imzalanan kredi sözleşmesi gereğince teminat amaçlı düzenlendiği kambiyo senedi vasfı bulunmadığı iddiasıyla icra mahkemesine başvurduğu anlaşılmıştır.

Alacaklı banka tarafından 25.10.2011 tarihinde verilen cevap dilekçesinde ve 15.12.2011 tarihli celsedeki beyanında taraflar arasında bir kredi sözleşmesinin varlığı kabul edilmiş, ancak senetlerin kredinin geri ödemesi amacıyla alındığı ve vadelerinde ödenmediğinden takibe koydukları belirtilmiştir.

Somut olayda borçlu, itirazı konusunda herhangi bir belge sunmamıştır. H.G.K.`nun 14.3.2001 tarih ve 2001/12-233 Sayılı ve yine 20.6.2001 tarih ve 2001/12-496 Sayılı kararlarında da benimsendiği üzere dayanak belgenin hangi ilişkinin teminatı olduğu yazılı belgeyle kanıtlanmalıdır. Taraflar arasında düzenlenen 16.9.2009 tarihli genel nakdi ve gayrinakdi kredi sözleşmesinde dayanak senedin teminat olarak verildiğine dair bir kayıt bulunmamaktadır. Alacaklı vekilinin 25.10.2011 tarihli cevap dilekçesindeki açıklamaları da senedin teminat amaçlı alındığını kabul ettiği anlamına gelmediğinden mahkemece itirazın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.nun 366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube