Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H) EKSİK İMALAT GİDERME BEDELİNİN TESPİTİ ( Arsa Sahibinin Sözleşmedeki Payı Nazara Alınarak Hesaplanması Yerine Tümünün Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olduğu - İtirazın İptali Davası )

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/1868

K. 2012/4057

T. 8.6.2012

• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Tazminat İstemi - İnşaat İçin Ortak Alan Teşkil Eden Yerlerdeki Eksik İmalatın Giderilme Bedelinin Arsa Sahibinin Sözleşmedeki Payı Nazara Alınarak Hesaplanması Yerine Tümünün Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olduğu )

• TAZMİNAT İSTEMİ ( İtirazın İptali Davası - Davaya Konu Taleplerin Delil Tespiti Yapılan Yılın Serbest Piyasa Rayiçleriyle Hesaplanması Yerine Bu Hususta Her Hangi Bir Açıklama İçermeyen Bilirkişi Raporuna İtibar Edilerek Karar Verilmesinin Yanlış Olduğu )

• SIĞINAK YAPILMASININ MECBURİ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ( İtirazın İptali Davası - İnşaat İçin Ortak Alan Teşkil Eden Yerlerdeki Eksik İmalatın Giderilme Bedelinin Arsa Sahibinin Sözleşmedeki Payı Nazara Alınarak Hesaplanması Yerine Tümünün Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olduğu )

• EKSİK İMALAT GİDERME BEDELİNİN TESPİTİ ( Arsa Sahibinin Sözleşmedeki Payı Nazara Alınarak Hesaplanması Yerine Tümünün Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olduğu - İtirazın İptali Davası )

• DELİL TESPİTİ ( İtirazın İptali Davası - Davaya Konu Taleplerin Delil Tespiti Yapılan Yılın Serbest Piyasa Rayiçleriyle Hesaplanması Yerine Bu Hususta Her Hangi Bir Açıklama İçermeyen Bilirkişi Raporuna İtibar Edilerek Karar Verilmesinin Yanlış Olduğu )

818/m.44,98

ÖZET : Asıl dava, itirazın iptali; birleşen dava, tazminat istemidir. İmar mevzuatı gereğince mevcut inşaata sığınak yapılmasının zorunlu olup olmadığı, zorunlu ise fiilen C blok yerine E blok altına inşa edilmesinin yasaya ne gibi bir aykırılık teşkil ettiği ve bu sebeple arsa sahibinin ne tür bir zararının oluştuğu, arsa sahibinden de sorulup gerektiğinde bilirkişi görüşüne de başvurularak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekir.

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, sözleşme konusu inşaat için ortak alan teşkil eden yerlerdeki eksik imalatın giderilme bedelinin arsa sahibinin sözleşmedeki payı nazara alınarak hesaplanması yerine tümünün hüküm altına alınması ve dosya kapsamına göre teslimatın 2006 Aralık ayında yapıldığı ve iskan ruhsatlarının da bu tarihlerde alındığı, delil tespiti incelemesinin ise 2007 yılında gerçekleştirildiği dikkate alındığında davaya konu taleplerin delil tespiti yapılan yılın serbest piyasa rayiçleriyle hesaplanması yerine, bu hususta her hangi bir açıklama içermeyen bilirkişi raporuna itibar edilerek karar verilmesi de hatalı bulunmuştur.

DAVA : Taraflar arasındaki asıl davada itirazın iptali, birleşen davada tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın reddine, birleşen davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davacı-karşı davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı-karşı davalı Yönetim kurulu sorumlusu A. Ş. ve vekili ile davalı-karşı davacı vekilinin gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı yüklenici vekili, müvekkilinin cari hesap alacağından dolayı davalı arsa sahibi hakkında 15.595,94 TL`lik icra takibi yaptığını, işbu takibe davalının haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptaliyle takibin devamına karar verilmesini ve % 40`tan az olmamak üzere icra inkar tazminatının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı arsa sahibi, davacı yüklenicinin kendisinden bir alacağı olmadığını, esasen davacıyla imzaladıkları 15.8.2005 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerinden dolayı davacıdan kendisinin alacaklı olduğunu savunmuş, birleşen davasında ise; 200.000,00 TL eksik ve kusurlu işler giderilme bedelinin davalı yükleniciden tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece; iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, birleşen davaya konu taşınmazlardaki davacı arsa sahibi payına düşen bağımsız bölümlerle, ortak yerlerdeki eksik ve kusurlu imalat bedelinin 126.506,50 TL olduğu saptanarak bu miktarın davalı ve birleşen davanın davacısı yükleniciden tahsiline, asıl davadaki taleplerin ise benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda sübut bulmadığından reddine dair hüküm kurulmuştur.

Karar, davacı-birleşen davanın davalısı yüklenici vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- )Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, asıl davada davacı- birleşen davada davalı yüklenicinin diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2- )Birleşen davada eksik ve kusurlu işlerin giderilme bedelinin tahsili istemi kapsamında davaya konu edilen sığınak yapımı bedeline de hükmedilmiştir. Dosya içeriğine göre, taraflar arasında düzenlenen sözleşmede, sığınağın arsa sahibine teslim edilecek olan C bloğun bodrum katına yapılacağı ifade edilmişse de, uygulamada aynı parselde bulunan E bloğun altına yapıldığı tespit edilmiştir. Bu durumda öncelikle imar mevzuatı gereğince mevcut inşaata sığınak yapılmasının zorunlu olup olmadığı, zorunlu ise fiilen C blok yerine E blok altına inşa edilmesinin yasaya ne gibi bir aykırılık teşkil ettiği ve bu sebeple arsa sahibinin ne tür bir zararının oluştuğu, arsa sahibinden de sorulup gerektiğinde bilirkişi görüşüne de başvurularak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, mevcut inşaat için 2. bir sığınak yapım bedelinin arsa sahibine verilmesini sağlayacak şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.

Bunun yanında, hükme esas alınan bilirkişi raporunda, sözleşme konusu inşaat için ortak alan teşkil eden yerlerdeki eksik imalatın giderilme bedelinin arsa sahibinin sözleşmedeki payı nazara alınarak hesaplanması yerine tümünün hüküm altına alınması ve dosya kapsamına göre teslimatın 2006 Aralık ayında yapıldığı ve iskan ruhsatlarının da bu tarihlerde alındığı, delil tespiti incelemesinin ise 2007 yılında gerçekleştirildiği dikkate alındığında B.K.nun 98 ve 44. maddeleri uyarınca davaya konu taleplerin 2007 yılı serbest piyasa rayiçleriyle hesaplanması yerine, bu hususta her hangi bir açıklama içermeyen bilirkişi raporuna itibar edilerek karar verilmesi de hatalı bulunmuştur.

Tüm bu sebeplerle kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan sebeplerle asıl davada davacı birleşen davada davalı yüklenici vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, ( 2 ) numaralı bent uyarınca temyiz olunan hükmün davacı-birleşen dava davalısı yüklenici yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 900,00 TL duruşma vekalet ücretinin asıl davada davalı-birleşen davada davacıdan alınarak, davacı birleşen davada davalıya ödenmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.   

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube