Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

9.HUKUK DAİRESİ

E:2006/34146

K:2007/21202

T: 02.07.2007

* İŞYERİNİN FARKLI BİR ŞEHİRE TAŞINMASI ( İşe İade Davası Sırasında/İşçi İçin Haklı Nedenle Fesih Sebebi Olduğu - Davacının Kıdem Tazminatı ve 4 Aylık Boşta Geçen Ücreti Talep Edebileceği/İhbar Tazminatı ve Sendikal Tazminat Talep Edemeyeceği )

* İŞÇİNİN HİZMET AKDİNİ HAKLI NEDENLE FESHİ ( İşe İade Davası Sırasında İşyerinin Farklı Bir Şehire Taşındığı - Davacının Kıdem Tazminatı ve 4 Aylık Boşta Geçen Ücreti Talep Edebileceği/İhbar Tazminatı ve Sendikal Tazminat Talep Edemeyeceği )

* İŞÇİNİN TALEP EDEBİLECEĞİ VE EDEMEYECEĞİ ALACAKLARI ( İşe İade Davası Sırasında İşyerinin Farklı Bir Şehire Taşınmasına Dayalı - Davacının Kıdem Tazminatı ve 4 Aylık Boşta Geçen Ücreti Talep Edebileceği/İhbar Tazminatı ve Sendikal Tazminat Edemeyeceği )

* İŞE İADE DAVASI SIRASINDA İŞYERİNİN FARKLI BİR ŞEHİRE TAŞINMASI ( Davacının Kıdem Tazminatı ve 4 Aylık Boşta Geçen Ücreti Talep Edebileceği ) 4857/m.24 1475/m.14

ÖZET: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, boşta geçen süre ücreti ile 12 aylık ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. İşe iade davası sırasında işyerinin farklı bir şehire taşındığı anlaşılmaktadır. Davacı hizmet akdini haklı nedenle feshetmiştir. Bunun sonucu olarak davacı kıdem tazminatı, dört aylık boşta geçen ücret varsa diğer işçilik alacaklarını isteyebilir. Ancak ihbar tazminatı ve işe başlatmama “sendikal” tazminatı isteyemez. Davacının dört aylık ücret, kıdem tazminatı ile izin ücreti kabul edilmelidir.

DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, boşta geçen süre ücreti ile 12 aylık ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: Davacının davalıya ait İstanbul’daki işyerinde çalıştığı sırada hizmet akdinin işveren tarafından feshedildiği, davacı işçi tarafından açılan işe iade davasının yargılaması sonunda geçersiz nedene dayandığı gerekçesiyle feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine, boşta geçen süreyle ilgili ücret ve tazminat ödenmesinin gerektiğinin tesbitine karar verildiği, bu karar üzerine davacının yasal süre içerisinde işverene işe başlamak için başvurduğu, işverenin işçiye verdiği cevapta işe iade davası devam ederken işyerinin Düzce’ye taşındığı, Düzce’deki işyerinde işbaşı yapmasını istediği ancak davacının çalışma koşullarının ağırlaştırılması nedeniyle Düzce’de işbaşı yapmayacağını bildirdiği ve işbaşı yapmadığı, bilahare işçilik alacakları ile ilgili yargılama konusu davayı açtığı anlaşılmaktadır. İşe iade davası devam ettiği sırada İstanbul’daki işyerinin tamamen Düzce’ye taşındığı, İstanbul’da bir işyeri kalmadığı konusunda ihtilaf yoktur. İstanbul’daki işyerinin Düzce’ye taşınmasıyla İstanbul’da oturan davacı için çalışma koşulları ağırlaştırılmıştır. Bu nedenle Düzce’deki işyerine davet edilen davacı Düzce’deki işyerinde çalışmayacağını bildirerek 4857 sayılı yasanın 24/2 maddesi gereğince hizmet akdini haklı nedenle feshetmiştir. Bunun sonucu olarak davacı kıdem tazminatı, dört aylık boşta geçen ücret varsa diğer işçilik alacaklarını isteyebilir. Ancak ihbar tazminatı ve işe başlatmama “sendikal” tazminatı isteyemez. Somut olayda davacının dört aylık ücret, kıdem tazminatı ile izin ücreti kabul edilmeli, ihbar tazminatı ve işe başlatmama tazminatları reddedilmelidir. Yukarıda açıklanan esaslara aykırı şekilde davacının tüm isteklerinin yazılı şekilde reddedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 02.07.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube