Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

Dilekçe Reddi

ÖZETİ:Dava dilekçesi ile buna ekli evrak örneklerinin karşı taraf sayısından bir fazla (2 suret) olması gerekirken olmadığı anlaşıldığından 1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 45’inci maddesinin (B) bendi ve 36’ıncı maddesi (A) bendi gereğince dilekçenin reddine karar verilmesi gerektiği.

1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun, bu Mahkemede açılacak davalara ait dilekçelerin neleri kapsayacağını belirten 36 ncı maddesi; “Dilekçelerde; a) Tarafların ad ve soyadları ile sınıf ve rütbeleri, duhulü, nasbı, adresleri ve unvanları, varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları ile adresleri ve unvanları; b) Davanın konusu ve sebepleri ile dayanağı, deliller; c) Davaya konu olan idari eylem ve işlemin yazılı bildirim tarihi; d) Tazminat davalarında uyuşmazlık konusu miktar gösterilir. Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.” hükmünü amirdir. Davacının, 15.11.2011 tarihinde AYİM’de kayda geçen dava dilekçesi ve eklerinin incelenmesi neticesinde; dava dilekçesi ile buna ekli evrak örneklerinin karşı taraf sayısından bir fazla (2 suret) olması gerekirken olmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla;1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 45 nci maddesinin (B) bendi ve 36 ncı maddesi (A) bendi gereğince, (30) gün içinde dava açılmak şartıyla DİLEKÇENİN REDDİNE, dilekçe ve eklerinin İADESİNE, peşin harç alındığından noksanlar tamamlanarak yeni bir dava dilekçesi verildiği takdirde HARÇ ALINMAMASINA, 30 KASIM 2011 tarihinde OYÇOKLUĞU ile karar verildi. (AYİM 2.D., 30.11.2011; E. 2011/1488, K. 2011/1431) 

Dergi No:27
Karar Dairesi:AYİM 2.D
Karar Tarihi:30.11.2011
Karar No: E. 2011/1488
Karar No: K. 2011/1431
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube