Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN GÖREV YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ (Değiştirilmesi Yasalarla Belirli Kurallara Bağlanmışsa da Davalının Merkezi Taşındığı İçin Değiştirilmesinin Zorunlu Nedenle Sözkonusu Olabileceği - Keşif ve İnceleme Yapılacağı)

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/8660

K. 2012/19093

T. 31.5.2012

• İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ (Davacının Sendika İşyeri Baştemsilcisi Olduğu - Yaptığı İş de Göz Önünde Bulundurularak İşyerinin Değiştirilmesinin Yerinde Olup Olmadığının Mahallinde Keşif ve İnceleme Yapılarak Belirleneceği)

• SENDİKA İŞYERİ BAŞTEMSİLCİSİNİN İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ (İşyeri Değişikliğinin Tedbiren Durdurulması ve İptali Talebi - Yaptığı İş de Göz Önünde Bulundurularak Yerinde Olup Olmadığının Mahallinde Keşif ve İnceleme Yapılarak Belirleneceği)

• İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN GÖREV YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ (Değiştirilmesi Yasalarla Belirli Kurallara Bağlanmışsa da Davalının Merkezi Taşındığı İçin Değiştirilmesinin Zorunlu Nedenle Sözkonusu Olabileceği - Keşif ve İnceleme Yapılacağı)

2821/m.30

ÖZET : Davacı sendika işyeri baştemsilcisi olup işyerinin değiştirilmesi yasalarla belirli kurallara bağlanmışsa da davalının merkezi taşındığı için görev yerinin değiştirilmesi zorunlu nedenle sözkonusu olabilecektir. Davacının yaptığı iş de göz önünde bulundurularak işyerinin değiştirilmesinin yerinde olup olmadığı mahallinde keşif ve inceleme yapılarak belirlenmelidir.

DAVA : Davacı, işyeri değişikliği işlemin tedbiren durdurulması ve iptaline eski işine ve işyerine iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M.B.Taşkın tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, 31.08.2007 tarihinden itibaren davalı GAP İdaresi Başkanlığı işyerinde sendika baştemsilciliği görevini yürüttüğünü, 02.03.2009 tarihi itibariyle Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Ankara`da bulunan merkez binasının Şanlıurfa’ da faaliyetlerine devam etmesi ve irtibat bürosunun ise Ankara’ da kalması kararı alındığını, buna istinaden bir kısım personelin Şanlıurfa`da göreve başlatıldığını, ancak davacı işyeri sendika baştemsilcisi olması sebebiyle Ankara’da görevine devam etmesi gerekirken, davacıya 28.07.2009 tarihinde Şanlıurfada`ki hizmet binasında göreve başlaması gerektiği tebliğ edildiğini, yapılan işlemin davacının işinde esaslı değişiklik teşkil etmesi sebebiyle işyeri değişikliği işleminin iptali ile eski işine ve işyerine iadesine karar verilmesini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, yapılan işlemlerin hukuka uygun olup, personel mevzuatına aykırılık teşkil etmediğini, merkezlerinin Urfa’ya taşındığını ,bu nedenle davacının geçici olarak Ankara’da bırakıldığını, taşınma işlemleri tamamlanınca tüm personelin Urfa’ya gideceğini, davacının bilgi işlem koordinatörlüğünde geçici işçi olarak çalıştığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacıya 28.07.2009 tarihinde Şanlıurfa `daki hizmet binasında göreve başlaması tebliğ edilmiş ise de davacının sendika işyeri baştemsilcisi olması nedeniyle sözkonusu değişikliğin davacının işinde esaslı değişiklik olduğu, 2821 sayılı Yasanın 30. maddesinde “işveren, yazılı rızası olmadıkça işyeri temsilcisinin çalıştığı işyerini değiştiremez ve işinde esaslı bir tarzda değişiklik yapamaz, aksi halde değişiklik geçersiz sayılır” hükmüne göre davacının işyeri baştemsilcisi olduğu anlaşıldığından davacının işyeri değişikliği ile ilgili davalının 14.07.2009 tarih 958 sayılı duyuru ile davacıya 28.07.2009 tarihinde tebliğ edilen işleminin iptaline karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davalı tarafından yapılan işyeri değişikliğini yasal olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Somut olayda, davacı davalı işyerinde sendika baştemsilcisi olarak çalıştığını ve davalı kurumun merkezinin Urfa’ya taşınması sırasında Ankara’daki irtibat bürosunda görevli bırakıldığını ancak 14.07.2009 tarihli duyuru ile Urfa’da başlamasının istendiğini , işyeri sendika temsilcisi olması nedeniyle görev yerinin değiştirilemeyeceğini ileri sürmüştür. Davalı kurumun merkezinin 02.03.2009 tarihinde Şanlıurfa iline taşındığı , Ankara’daki irtibat bürosunda 20 kadar personelin kaldığı tartışmasızdır. Davacının davalı işyerinin bilgi işlem koordinatörlüğü bölümünde geçici işçi olarak çalıştığı da dosya içindeki belgelerden anlaşılmaktadır.

Davacı her ne kadar sendika işyeri baştemsilcisi olup işyerinin değiştirilmesi yasalarla belirli kurallara bağlanmışsa da davalının merkezi taşındığı için görev yerinin değiştirilmesi zorunlu nedenle sözkonusu olabilecektir. Bu durumda davacının yaptığı iş de göz önünde bulundurularak işyerinin değiştirilmesinin yerinde olup olmadığı mahallinde keşif ve inceleme yapılarak belirlenmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.

F) Sonuç:

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 31.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube