Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

EMEKLİLİK TALEBİ

ÖZETİ:

Verdiği emeklilik dilekçesi üzerine hakkında emeklilik işlemi başlatılan davacının, emeklilikten vazgeçtiğine ilişkin dilekçesi Bakan onayından sonra verildiğin-den hukuki sonuç doğurmamaktadır.

 

Davacı vekili 25.11.2009 tarihinde AYİM kayıtlarına geçen dava dilekçesinde özetle; davacının 2009 yılı genel atamaları ile Mardin İl Jandarma Komutanı olarak görevlendirildiğini, 19.07.2007 tarihinde göreve başladığını, 25.09.2009 tarihinde Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı emrine atandırıldığını, mehil müddeti içerisinde geçirdiği rahatsızlık sonucu istirahatlı olduğunu, başarılı bir meslek hayatı bulunduğunu, bir kısım askerler tarafından yapılan asılsız ihbara istinaden İl Jandarma Komutanlığı görevinden uzaklaştırıldığını, 13.10.2009 tarihinde emeklilik dilekçesi imzalatıldığını, hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini, atama işleminin iptali için dava açıldığını, 25.11.2009 tarihli dilekçesi ile emeklilikten vazgeçtiğini, psikolojik baskı altında sakat doğan iradesine dayanılarak tesis edilen emeklilik işleminin hukuka aykırı olduğunu belirterek emeklilik işleminin iptaline, yürütmenin durdurulmasına, bu dava ile atamanın iptal davası ile birleştirilerek görülmesine karar verilmesini talep etmiştir.

AYİM 3’üncü Dairesinin 25.02.2010 tarih Gensek No:2009/3896, Esas No:2009/1449 sayılı kararı ile şartları bulunmadığından yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir.

Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacının 13.11.2009 tarihli dilekçesi ile özel nedenlerden dolayı emekliye ayrılmak istediğini belirterek gerekli işlemlerin yapılmasını talep ettiği, emekliye sevk işleminin 17.11.2009 tarihinde İçişleri Bakanı tarafından onaylandığı, davacının 21.11.2009 tarihli dilekçesi ile emeklilik dilekçesinin işleme konulmamasını, bu dilekçenin işlemden kaldırılmasını talep ettiği, 21.11.2009 tarihli dilekçeyle yapılacak işlemin bulunmadığının bildirildiği, emeklilik işleminin iptalinin dava konusu yapıldığı anlaşılmıştır.

Atamanın iptali için açılan dava ile bu davanın birleştirilerek görülmesi talep edilmiş ise de; atama ve emeklilik işlemlerinin farklı hukuki düzenlemelere ve prosedürlere tabi olması nedeniyle her iki işlem arasında hukuki ve fiili bağlılık bulunmadığından bu talep yerinde görülmemiş, dava konusu işlem irdelenmiştir.

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel kanunu 8’inci maddesinde; subayların ve astsubayların özel kanununda yazılı belli şartlar içinde emeklilik haklarının bulunduğu, kanunda belirtilen yükümlülük sürelerini tamamlamadıkça emekliliklerini isteyemeyecekleri hüküm altına alınmıştır. 5510 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde; istek üzerine veya yaş haddi, malûllük veya vazife malûllüğü hallerinde kamu idaresinin en yüksek amirinin onayı ile emeklilik işleminin tekemmül edeceği belirtilmiştir.

Mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlayan subay ve astsubayların kanunda yazılı diğer şartları da yerine getirmeleri halinde emekliliklerini isteme hakları bulunmaktadır. Emekliye sevk işlemi ilgilinin talebinden sonra en yüksek amirin onayı ile tekemmül etmektedir. Emeklilik talebinden bu işlemin onay tarihine kadar vazgeçilebilir. Davacı tarafından verilen ve kendi imzasını taşıyan dilekçesine istinaden emeklilik işlemi başlatılmış, emeklilikten vazgeçildiğine ilişkin dilekçe Bakan onayından sonra verilmiştir. Emeklilikten vazgeçildiğine dair dilekçe onaydan sonra verildiğinden hukuki sonuç doğurmamaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni kanununun 9’uncu maddesinde; fiil ehliyetine sahip olan kimsenin kendi fiilleri ile hak edinebileceği ve borç altına girebileceği, 10’uncu maddesinde; ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyetinin bulunduğu, 14’üncü maddesinde; ayırt etme gücü bulunmayanların fiil ehliyetinin olmadığı belirtilmiştir. Davacının emeklilik dilekçesini verdiği tarihte ayırt etme gücünün bulunmadığına veya kısıtlı olduğuna dair bir bilgi ve belge olmadığından davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Yasal dayanaktan yoksun DAVANIN REDDİNE, 

Dergi No:26
Karar Dairesi:AYİM 3.D.
Karar Tarihi:13.05.2010
Karar No: E. 2009/1449
Karar No: K. 2010/618
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube