Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) İcra Müdürü İşleminin İptali Davası ( Alacaklının Noterde Düzenlenmiş Belgesinin İlam Niteliğinde Olduğu İddiası - Alacaklının Belgesinin 2 M. Geçen İbare Nedeniyle Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcu İkrarı İçerdiğinin Kabulü Gereği

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/19224

K. 2011/19395

T. 18.10.2011

• İCRA MÜDÜRÜ İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Alacaklının Noterde Düzenlenmiş Belgesinin İlam Niteliğinde Olduğu İddiası - Alacaklının Belgesinin 2 M. Geçen İbare Nedeniyle Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcu İkrarı İçerdiğinin Kabulü Gereği )

• NOTERDE DÜZENLENEN SÖZLEŞME NİTELİĞİNDE OLMAYAN BELGE ( Eldeki Davada Alacaklının Elindeki Noterde Düzenlenen Belgenin Sözleşme Niteliği Taşımadığından ve Kayıtsız Şartsız Borç Niteliği Bulunduğundan İlam Niteliğinde Bulunduğunun Kabulü )

• NOTERDE DÜZENLENMİŞ BELGENİN İLAM NİTELİĞİ BULUNMASI ( Belge İçeriğindeki İfadelerden Kayıtsız Şartsız Para Borcu İçerdiğinin ve Sözleşme Niteliğinde Bulunmadığının Kabulü Gereği - İcra Müdürünün İşleminin İptali Gerektiği )

• KAYITSIZ ŞARTSIZ PARA BORCU İÇEREN NOTER TASDİKLİ BELGE ( Alacaklının Elindeki Belgenin İlam Niteliğinde Olduğunun Kabulü - İlam Niteliğine Göre Borçluya İcra Emri Gönderilmesi Gerektiği/İcra Müdürünün İşlemin İptali Gerektiği )

• İCRA MÜDÜRÜ İŞLEMİNİN İPTALİ GEREĞİ ( Alacaklının Elindei Belgenin İlam Niteliğinde Bulunduğunun Kabulü Gerektiği )

2004/m. 38

ÖZET : Alacaklı vekili, noterde düzenlenmiş elindeki belgenin ilam niteliğinde olduğundan borçluya icra emri gönderilmesi talbinin icra müdürü tarafından reddedilmesi nedeniyle işlemin iptalini dava etmiştir.Mahkemece, dayanak belgenin noterden düzenlenmiş olmasına rağmen sözleşme niteliği taşıdığı ve taraflara çeşitli sorumluluklar yüklemesi sebebiyle ilam olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle istemin reddine karar vemiştir.Ancak, alacaklı vekilince ibraz edilen noterce düzenlenen dayanak belgenin 2. maddesinde yer alan, "borçlular ... borçları bulunduğunu kayıtsız şartsız kabul ve beyan ve ikrar ederler." şeklindeki ibareden anılan belgenin kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içerdiği anlaşılmaktadır.Söz konusu belge, iki tarafa karşılıklı edimler yükleyen sözleşme niteliğinde olmayıp, borçlular tarafından ikrar edilen borcun ne şekilde ödeneceğine ( borcun tasfiyesine ) ilişkindir.İcra müdürünün işleminin iptali gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği düşünüldü:

KARAR : Alacaklı vekilinin, 4.2.2010 tarihli belgenin ilam niteliğinde olduğundan borçluya icra emri gönderilmesi talebinin icra müdürlüğü tarafından reddedildiğinden bahisle 3.8.2010 tarihli işlemin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, dayanak belgenin noterden düzenlenmiş olmasına rağmen sözleşme niteliği taşıdığı ve taraflara çeşitli sorumluluklar yüklemesi sebebiyle ilam olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle istemin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

İ.İ.K.nun 38. maddesi gereğince, para borcu ikrarını havi re`sen tanzim edilen noter senetleri, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir. Diğer bir ifade ile, para borcu ikrarını içeren düzenleme şeklindeki noter senetleri ilam niteliğindedir. Ancak, bu senetlerin ilam sayılabilmeleri için, öncelikle noterce düzenleme şeklinde yapılmaları ve kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içermeleri gerekmektedir. Noterce düzenleme şeklinde yapılmasına rağmen iki tarafa borç yükleyen, karşılıklı edimleri içeren bir sözleşme ilam sayılmaz.

Somut olayda, alacaklı vekilinin, takip dayanağı olarak, 4.2.2010 tarih ve 3167 yevmiye numaralı noter tarafından düzenlenen "düzenleme şeklinde para borcu ikrarını havi senet ve alacağın tasfiyesi sözleşmesi" başlıklı belgeyi ibraz ederek ilamlı takip yapmak istediği, icra müdürlüğünce belgenin iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme niteliğinde olması sebebiyle ilam hükmünde kabul edilemeyeceği gerekçesiyle borçluya icra emri gönderilmesi talebinin reddedilerek, örnek ( 7 ) ödeme emrinin tebliğe çıkarılmasına karar verildiği görülmektedir.

Alacaklı vekilince ibraz edilen noterce düzenlenen dayanak belgenin 2. maddesinde yer alan, "borçlular ... 30.12.2009 tarihi itibariyle 172.238,90-TL borçları bulunduğunu kayıtsız şartsız kabul ve beyan ve ikrar ederler." şeklindeki ibareden anılan

belgenin kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içerdiği anlaşılmaktadır. Söz konusu belge, iki tarafa karşılıklı edimler yükleyen sözleşme niteliğinde olmayıp, borçlular tarafından ikrar edilen borcun ne şekilde ödeneceğine ( borcun tasfiyesine ) ilişkindir. Dayanak belge bu haliyle, İ.İ.K.nun 38. maddesi anlamında, para borcu ikrarını havi re`sen tanzim edilen noter senedi niteliğindedir.

O halde, mahkemece, ilam niteliği taşıyan belgede, borçlu A. A. H.`nun imzası bulunmadığından ( ilam niteliği taşımayan kredi sözleşmesinde müteselsil kefil olarak imzası yer almaktadır. ) bu borçlu yönünden istemin reddine, diğer borçlular yönünden ise şikayetin kabulüyle icra müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle şikayetin tümden reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366. ve H.U.M.K. 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 18.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube