Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
DANIŞTAY
8. DAİRE
E. 2004/895
K. 2004/4824
T. 10.12.2004
• ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK ( Davacının Trafik Ceza Tutanağını İmzalamaktan İmtina Etmesinin İtiraz Sayılacağı/Alkol Test Cihazıyla Yapılan Ölçüme Dayalı Ceza Verilemeyeceği - Kanındaki Alkol Oranının Belirlenmesi İçin Yetkili Sağlık Kuruluşlarına Sevki Gerektiği ) 
• TRAFİK CEZA TUTANAĞINI İMZALAMAKTAN İMTİNA ( İtiraz Sayılacağı - Alkollü Araç Kullananın Kanındaki Alkol Oranının Belirlenmesi İçin Yetkili Sağlık Kuruluşlarına Sevki Gerektiği/Alkol Test Cihazıyla Yapılan Ölçüme Dayalı Ceza Verilemeyeceği ) 
• ALKOL TEST CİHAZIYLA YAPILAN ÖLÇÜME DAYALI CEZA VERİLEMEMESİ ( Davacının Trafik Ceza Tutanağını İmzalamaktan İmtina Etmesinin İtiraz Sayılacağı - Kanındaki Alkol Oranının Belirlenmesi İçin Yetkili Sağlık Kuruluşlarına Sevki Gerektiği ) 
2918/m. 48
Karayolları Trafik Yönetmeliği/m. 97 
 
ÖZET : Davacının 0,60 promil alkollü olarak araç kullandığının tespiti üzerine davacının trafik ceza tutanağını imzalamaktan imtina ettiğinin, anılan tutanağı düzenleyen memurca tutanağa not olarak konulduğunun anlaşılması karşısında olayda, davacının tutanak içeriğine itiraz ettiği açık olduğuna göre kanındaki alkol oranının belirlenmesi için kan tahlili yaptırmak üzere kriminal laboratuvar veya adli tıp merkezine veya Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarına gönderilmesi gerekirken, alkol test cihazıyla yapılan ölçüme dayalı olarak 6 ay süreyle sürücü belgesine el konulmasına ve para cezası verilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 
 
İstemin Özeti : Davacının alkollü araç kullandığının tespit edildiğinden bahisle sürücü belgesinin geçici olarak geri alınması ve para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, 2918 sayılı Yasanın 48. ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 97. maddesinden söz edilerek, dosyanın incelenmesinden 22.03.2003 günü saat 02.40 sıralarında Atatürk Bulvarı Üzerinde yapılan trafik kontrolü sırasında ... Plaka sayılı aracın sürücüsü olan davacının 0,60 promil alkollü olarak araç kullandığının tespiti üzerine davacının trafik ceza tutanağını imzalamaktan imtina ettiğinin, anılan tutanağı düzenleyen memurca tutanağa not olarak konulduğunun anlaşılması karşısında olayda, davacının tutanak içeriğine itiraz ettiği açık olduğuna göre kanındaki alkol oranının belirlenmesi için kan tahlili yaptırmak üzere kriminal laboratuvar veya adli tıp merkezine veya Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarına gönderilmesi gerekirken, alkol test cihazıyla yapılan ölçüme dayalı olarak 6 ay süreyle sürücü belgesine el konulmasına ve para cezası verilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal eden Ankara 7. İdare Mahkemesinin 25.12.2003 gün ve E:2003/522, K:2003/1755 sayılı kararının, davacının tutanağı imzalamaktan imtina etmesinin tutanak içeriğine itiraz ettiği anlamını taşımayacağı ileri sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir. 
 
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir. 
 
Danıştay Tetkik Hakimi Mesude GÜNDÜZ`ün Düşüncesi : İsteminin reddi gerektiği düşünülmektedir. Danıştay Savcısı Radiye TİRYAKİ`nin Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
 
TÜRK MİLLETİ ADINA 
 
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü: 
 
KARAR : İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır. 
 
İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe Usul ve Yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, 
 
SONUÇ : Temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına ve yargılama giderlerinin temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına, 10.12.2004 gününde oybirliği ile karar verildi. 
 
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube