Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Erteli Hükümlülük Hakkında Yargıtay 4. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2009/13696

K. 2009/15351

T. 5.10.2009

• ERTELİ HÜKÜMLÜLÜK ( Üzerinden 5 Yıl Geçmiş Olması Nedeniyle 765 S.K. Md. 95/2 Gereğince Bu Hükümlülüğün Gerçekleşmemiş Sayılacak Olması - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması )

• SANIKLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE DURUŞMADAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI ( Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Suç İşleyip İşlemeyecekleri Hususunda Bir Değerlendirme Yapılıp Sonucuna Göre Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Gerektiği )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( CMK. Md. 231/6-c`de Belirtilen Zarar Kavramı Belirlenebilir Maddi Zarara İlişkin Olup Manevi Nitelikte Zararı Kapsamaması Karşısında Sanıkların Kişilik Özelliklerinin Gözönüne Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )

• ZARAR KAVRAMI ( CMK. Md. 231/6-c`de/Belirlenebilir Maddi Zarara İlişkin Olup Manevi Nitelikte Zararı Kapsamaması Karşısında Sanıkların Kişilik Özelliklerinin Gözönüne Alınması Gerektiği - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması )

5271/m.231/6-c,321/6

765/m.95/2

ÖZET : Sanığın önceki erteli hükümlülüğün üzerinden 5 yıl geçmiş olması nedeniyle, 765 sayılı TCY.nın 95/2.maddesi gereğince, bu hükümlülüğün esasen gerçekleşmemiş sayılacak olması, CMK.nın 5728 sayılı Yasa ile değişik 231/6-c maddesinde belirtilen zarar kavramının ölçülebilir, belirlene bilir ( somut ) maddi zarara ilişkin olup manevi nitelikte zararı kapsamaması karşısında, CYY.nın 321/6.maddesi uyarınca, sanıkların kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak, yeniden suç işleyip işlemeyecekleri hususunda bir değerlendirme yapılıp, sonucuna göre hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi:

KARAR : Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürenci yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- CYY.nın 230/1-b maddesi gereğince, tüm kanıtlar tartışılıp değerlendirilmeden ve her bir suç için hükme esas alınan ve reddedilen katılanın nelerden ibaret olduğu belirtilmeden, yetersiz gerekçeyle karar verilmesi,

2- Evde ele geçirilen tabanca ile ilgili bilgisi bulunan ve soruşturma evresinde dinlenen Murat İlbey Acarca’nın dinlenmemesi,

3- Kabule görede;

a- ) Sanıkların silahla tehdit ve işyerine silahla ateş etme eylemleri hakkında, TCY’nın 44.maddesi uyarınca, bu suçlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılmaları gerekirken silahla tehdit ve kaygı korku panik yaratma suçlarından hüküm kurulması,

b- ) Sanık Onur S…’ın kullandığı araçta bulunan sustalı bıçak ile oturduğu evde ele geçirilen tabancadan dolayı, yalnızca 6136 sayılı Yasanın 13/1 ve 15/1.maddeleri uygulanarak fazla ceza verilmesi,

c- ) Sanıklar hakkında, silahla tehdit suçundan TCY.nın 43.maddesi uygulanırken, yasal gerekçe gösterilmeden alt sınırdan uzaklaşılması,

d- ) TCY.nın 62/2.maddesi gereğince “failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri” gibi hususlar değerlendirilerek, anılan Yasa maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda bir karar verilmesi gerekirken “takdiren başkaca artırım ve indirime yer olmadığına” şeklinde karar verilmesi,

e- ) TCY.nın 51.maddesi gereğince, sanıklar hakkında “suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdikleri pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işleyip işlemeyeceği” hususunda bir değerlendirmede bulunulmadan “sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu göz önünde bulundurularak, tekrar suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat oluşmadığından” biçimindeki yasal olmayan gerekçelerle aynı Yasa maddesinin uygulanmamasına hükmedilmesi,

f- ) Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 2008/250, 2009/13 sayılı kararlarında da açıklandığı üzere, sanık Onur S.’ın önceki erteli hükümlülüğün üzerinden 5 yıl geçmiş olması nedeniyle, 765 sayılı TCY.nın 95/2.maddesi gereğince, bu hükümlülüğün esasen gerçekleşmemiş sayılacak olması, CYY.nın 5728 sayılı Yasa ile değişik 231/6-c maddesinde belirtilen zarar kavramının ölçülebilir, belirlenebilir ( somut ) maddi zarara ilişkin olup manevi nitelikte zararı kapsamaması karşısında, CYY.nın 321/6.maddesi uyarınca, sanıkların kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak, yeniden suç işleyip işlemeyecekleri hususunda bir değerlendirme yapılıp, sonucuna göre hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle CYY.nın 321.maddesinin uygulanmamasına karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş ve sanıklar Onur S., Erdoğan D. müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 05.10.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube