Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T) BİRLİKTE OTURAN ŞAHSA TEBLİGAT


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/17740

K. 2010/30158

T. 14.12.2010

• BİRLİKTE OTURAN ŞAHSA TEBLİGAT ( Muhatabın Hazır Bulunmadığı Saptanmadan Birlikte Oturan Şahsa Tebligat Yapılması Usule Uygun Olmadığı )

• USULSÜZ TEBLİGAT ( Asıl Olan Muhataba Tebligat Yapılması Olduğu - Muhatabın Hazır Bulunmadığı Saptanmadan Birlikte Oturan Şahıslara Tebligat Yapılması Usule Uygun Olmadığı )

• TEBLİGAT YAPILACAK ŞAHIS ADRESİNDE BULUNMAMASI ( Tebligat Kendisi İle Birlikte Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçilerinden Birine Yapılacağı - Asıl Olan Muhataba Tebligat Yapılması Olduğu/Muhatabın Hazır Bulunmadığı Saptanmadan Birlikte Oturan Şahıslara Tebligat Yapılması Usule Uygun Olmadığı )

7201/m.16

ÖZET : Kendisine tebligat yapılacak şahıs adresinde bulunmazsa tebligat, kendisi ile birlikte aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır. Asıl olan muhataba tebligat yapılmasıdır. Muhatabın hazır bulunmadığı saptanmadan birlikte oturan şahıslara tebligat yapılması usule uygun değildir. Muhatap o adreste bulunmakla beraber sadece tebligatın yapılacağı sırada orada bulunmuyorsa birlikte oturan kişilere veya hizmetçilerden birine tebligat yapılır. Dosya kapsamından, muhatabın tebliğ sırasında orada bulunmadığına dair meşruhat yazılmaksızın aynı konutta birlikte oturan kardeşine tebligat yapıldığı anlaşılmaktadır. Muhatabın hazır bulunmadığı saptanmadan yapılan tebligat usule uygun değildir.

DAVA : Mahkeme kararının onanmasını mutazammın 27.04.2010 tarih, 28521/ 10326 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki, borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 7201 Sayılı Kanunun 16. maddesi gereğince kendisine tebliğ yapılacak şahıs adresinde bulunmazsa tebligat, kendisi ile aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır. Bu maddede belirtilen şahıslara, muhatap adına tebligatın yapılabilmesi için, tebligatın yapılacağı sırada muhatabın orada bulunmaması gerekir. Muhatap, o adreste olmakla beraber sadece tebliğin yapılacağı anda orada bulunmuyor ise, tebligat, 16. madde hükmü uyarınca yapılır. Ancak, 7201 Sayılı Kanunun 16. maddesi ve tüzükte yazılı olduğu üzere muhatabın tebliğ sırasında orada bulunmadığı saptanmadan anılan maddeye göre tebligat yapılamaz.

Somut olayda, şikayetçi borçlu adına çıkarılan ödeme emri tebligatının incelenmesinde, muhatabın tebliğ sırasında orada bulunmadığına dair bir meşruhat yazılmaksızın aynı konutta birlikte oturan kardeşi Ahmet`e tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. Asıl olan, muhataba tebliğ olduğuna göre, muhatabın bulunmaması hali saptanmadan 16. madde gereğince tebligat yapılması usulsüzdür.

O halde, mahkemece yukarıda açıklanan nedenlerle tebligatın usulsüzlüğünün tespitine ve 7201 Sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince usulsüz tebliğin öğrenildiği tarihin, tebliğ tarihi olarak tespitine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde şikayetin reddi isabetsiz olup, kararın bu nedenle bozulması gerekirken, dairemizce onandığı anlaşılmakla şikayetçi borçlu vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ : Şikayetçi borçlu vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulü ile Dairemizin 27/04/2010 tarih, 2009/28521 E., 2010/1/326 K. sayılı onama ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 14.12.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube