Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Tescil Kararı Hacizden Sonra Verilip Kesinleştiğinden Taşınmaz Haciz Şerhiyle Birlikte 3. Kişiye İntikal Ettiği - Bu Durumda Üçüncü Kişi Haczin Kaldırılması İçin Ancak Genel Mahkemeye Başvurabileceğinden Reddi Gerektiği


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/6048

K. 2012/22578

T. 26.6.2012

• ŞİKAYET ( Tescil Kararı Hacizden Sonra Verilip Kesinleştiğinden Taşınmaz Haciz Şerhiyle Birlikte 3. Kişiye İntikal Ettiği - Bu Durumda Üçüncü Kişi Haczin Kaldırılması İçin Ancak Genel Mahkemeye Başvurabileceğinden Reddi Gerektiği )

• TESCİL KARARI ( Hacizden Sonra Verilip Kesinleştiğinden Taşınmaz Haciz Şerhiyle Birlikte 3. Kişiye İntikal Ettiği - Bu Durumda Üçüncü Kişi Haczin Kaldırılması İçin Ancak Genel Mahkemeye Başvurabileceği/Şikayetin Reddi Gerektiği )

• HACZİN KALDIRILMASI ( Tescil Kararı Hacizden Sonra Verilip Kesinleştiğinden Taşınmaz Haciz Şerhiyle Birlikte 3. Kişiye İntikal Ettiği - Bu Durumda Üçüncü Kişi Haczin Kaldırılması İçin Ancak Genel Mahkemeye Başvurabileceği/Şikayetin Reddi Gerektiği )

2004/m.16

ÖZET : Somut olayda şikayete konu taşınmazın, haciz tarihinde tapuda borçlu adına kayıtlı iken, daha sonra asliye hukuk mahkemesince tapunun iptaliyle şikayetçi üçüncü kişi adına tesciline karar verildiği, ancak açıkça haczin kaldırılması yönünde hüküm tesis edilmediği görülmüştür. Tescil kararı hacizden sonra verilip kesinleştiğinden, taşınmaz haciz şerhiyle birlikte üçüncü kişiye intikal etmiş bulunmaktadır. Bu durumda üçüncü kişi haczin kaldırılması için ancak genel mahkemeye başvurabilir. Şikayetin reddi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Yıldırım Bayrak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : H.G.K.`nun 7.4.2004 tarih ve 2004/12-210 E. - 2004/208 K. sayılı kararında da açıklandığı üzere, taşınmazın borçlunun borcu sebebiyle haciz edilebilmesi için haciz tarihinde borçlunun adına kayıtlı olması zorunludur.

Somut olayda şikayete konu taşınmazın, haciz tarihinde tapuda borçlu adına kayıtlı iken, daha sonra asliye hukuk mahkemesince tapunun iptaliyle şikayetçi üçüncü kişi adına tesciline karar verildiği, ancak açıkça haczin kaldırılması yönünde hüküm tesis edilmediği görülmüştür. Tescil kararı hacizden sonra verilip kesinleştiğinden, taşınmaz haciz şerhiyle birlikte üçüncü kişiye intikal etmiş bulunmaktadır. Bu durumda üçüncü kişi haczin kaldırılması için ancak genel mahkemeye başvurabilir.

O halde mahkemece şikayetin reddi gerekirken kabulüyle taşınmaz üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366. ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube