Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) 10 Günlük Yasal Süre İçinde Yetkili İcra Dairesine Gönderilmeyen Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/22247

K. 2012/29024

T. 11.10.2012

• YETKİSİZLİK KARARI ( 10 Günlük Yasal Süre İçinde Yetkili İcra Dairesine Gönderilmeyen Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )

• ALEYHE BOZMA İLKESİ ( H.U.M.K’nın 193. Md. Hükmünün Kamu Düzenine İlişkin Olması Nedeniyle Kararın Alacaklı Vekilince Temyiz Edilmesi Halinde Dahi Aleyhe Bozma İlkesinin Nazara Alınmayacağı )

• KAMU DÜZENİ ( H.U.M.K’nın 193. Md. Uyarınca Resen Takibin Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )

1086/m.193

ÖZET : Yargılamada yetki ve göreve ilişkin uygulanan usul kuralları takip hukukunda da geçerlidir. Buna göre 10 günlük yasal süre içinde yetkili icra dairesine gönderilmeyen takibin iptaline karar verilmelidir. HUMK’un 193. madde hükmünün kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle kararın alacaklı vekilince temyiz edilmesi halinde dahi aleyhe bozma ilkesi nazara alınmaz. Bu durumda, mahkemece kamu düzeni ile ilgili olan HUMK’un 193. maddesi uyarınca re’sen takibin açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafında istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Takip tarihi itibariyle H.U.M.K. 193. maddesi gereğince görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi üzerine davacının karşı tarafa görevli veya yetkili mahkemede tebligat yaptırması zorunludur.

Her iki halde de, görevsizlik veya yetkisizlik kararına karşı temyiz süresinin sona erdiği veya Yargıtay’ın onama kararının tebliğ edildiği tarihten başlayarak 10 gün içinde yeniden dilekçe verilmesi veya yeniden çağrı kağıdı tebliğ ettirilmesi gerekir. Aksi takdirde dava açılmamış sayılır. Aynı kural takip hukukunda da geçerlidir.

Somut olayda, alacaklı tarafından yetkisiz İstanbul 8. İcra Dairesi’nde 22.06.2010 tarihinde takibe başlanılmış, borçlunun süresinde yetki itirazı üzerine İstanbul 8. İcra Mahkemesi’nin 30.11.2010 tarihli kararı ile İstanbul İcra Dairesinin yetkisizliğine talep halinde dosyanın yetkili İzmir İcra Dairesine gönderilmesine karar verildiği kararın 24.12.2010 tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır.

Alacaklı vekilinin ise HUMK’un 193. maddesinde öngörülen 10 günlük yasal süreden sonra 17.11.2011 tarihinde İstanbul İcra Müdürlüğü’ne başvurarak dosyaya yetkili İzmir İcra Müdürlüğüne gönderilmesini istediği görülmüştür.

HUMK’un 193. madde hükmünün kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle kararın alacaklı vekilince temyiz edilmesi halinde dahi aleyhe bozma ilkesi nazara alınmaz. Hukuk Genel Kurulu’nun 06.10.2004 tarih ve 2004/1-433 kararında benimsediği gibi.

Bu durumda, mahkemece kamu düzeni ile ilgili olan HUMK’un 193. maddesi uyarınca re’sen takibin açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü il mahkeme kararlarında yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA; ilamın tebliğinden,itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.10.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube