Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)TANIK DELİLİ ( İşçilik Ücreti Alacağı - Davacının Delil Listesinde Bildirdiği Tanıkların Dinleneceği )

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/17635

K. 2012/26648

T. 5.7.2012

• TİS SOSYAL HAKLAR FARKI ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ TALEBİ ( Davacının Bildirdiği Tanıkların Dinlenmesi Gereği - Emsal Olarak Bildirilen Dosyada Dinlenen Tanıkların Davacının Davasına Yönelik Beyanları Olmadığı/Tanık Beyanlarının Bu Dosya İçin Delil Olarak Kabul Edilemeyeceği )

• İŞÇİLİK ALACAĞI ( Davacının Bildirdiği Tanıkların Dinlenmesi Gereği - Emsal Olarak Bildirilen Dosyada Dinlenen Tanıkların Davacının Davasına Yönelik Beyanları Olmadığı/Tanık Beyanlarının Bu Dosya İçin Delil Olarak Kabul Edilemeyeceği )

• TANIK DELİLİ ( İşçilik Ücreti Alacağı - Davacının Delil Listesinde Bildirdiği Tanıkların Dinleneceği )

ÖZET : Davacı, fark ücreti, ikramiye alacağı, ücret zammı ile fazla çalışma ücreti ile TİS sosyal haklar farkı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Davacının delil listesinde bildirdiği tanıklar dinlenmemiş, 2005 yılında açılan ve Yargıtay denetiminden geçmediği anlaşılan dosyada dinlenen tanık beyanları değerlendirilerek karar verilmiştir. Emsal olduğu bildirilen dosyada dinlenen tanıkların davacının davasına yönelik beyanları olmaması sebebi ile o dosyada bildirilen tanıkların beyanları bu dosya için delil olarak kabul edilemez. Mahkemece, davacının bildirdiği tanıklar dinlenip, diğer delillerle birlikte değerlendirilerek sonuca gidilmesi gerekir.

DAVA : Davacı, fark ücreti, ikramiye alacağı, ücret zammı ile fazla çalışma ücreti ile TİS sosyal haklar farkı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi İ.Polat tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A ) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, davalı Görükle Belediyesi`nde fen işlerinde büro çalışanı olarak görev yaptığını, işyerinde TİS.nin uygulandığını sendikalı işçi iken 2008 yılında memur kadrosuna geçirildiğini, davalının ekonomik sıkıntıları bahane göstererek baskı ile Nisan 2004 ayında sendikadan istifa ettirdiğini ücretinin düşürdüğünü, bu indirimin çalışanların rızası dışında olduğu gibi Yasaya da aykırı olduğunu, ücrette yapılan indirim nedeni ile davacının fazla mesai alacakları, TİS ve Devlet ikramiyeleri, TİS.nden kaynaklanan diğer sosyal hakların da düşük ücret üzerinden ödendiğini çalışanların rızası dışında toplu olarak baskı altında matbu belgeler imzalattığını, ancak bu belgenin indirim öncesi olmayıp, indirim sonrası olduğunu, çalışanların gerçek iradesini yansıtmadığını ileri sürerek ücret farkı, ikramiye, zam farkı, fazla çalışma ücreti alacaklarını istemiştir.

B ) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının geçici işçi statüsünde çalışmakta iken memur seçme sınavını kazanarak çalışma statüsünde değişiklik olması nedeni ile memur statüsüne geçtiğini, iş akdinin sona ermesinin söz konusu olamayacağını, davacının 2004-2007 yıllarına ait ikramiye ve sosyal haklarına ilişkin tüm alacaklarının kesintisiz olarak ödendiğini, davacının Belediye Başkanlığına verdiği ibraname doğrultusunda hiç bir alacağının bulunmadığını, ücret indiriminin davacının rızası dışında yapıldığı iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu, kendi rızası ile sendika üyeliğinden istifa ettiğini, savunarak, davanın reddini istemiştir.

C ) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, dinlenilen tanık beyanları ve toplanan tüm delillerden yazılı ibraz ve feragat beyanının zorla ve baskıyla alındığı, davacının muvafakati olmaksızın ücretlerinin de indirildiği tarihli bilirkişi raporu ile davacının ücret farkı alacağı ve ücret zammı farkı alacağı ile TİS ve Devlet ikramiye farkı alacağının bulunduğunun tespit edildiği, gerekçesi ile bilirkişi raporundaki miktarlara göre, ücret farkı ve ikramiye farkı isteklerinin kabulüne, diğer isteklerin reddine karar verilmiştir

D ) Temyiz:

Kararı taraflar temyiz etmiştir.

E ) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Taraflar arasındaki uyuşmazlık, hizmet akdi devam ederken davacıdan 16.05.2006 tarihinde alınan, " 1 Nisan 2004 tarihinden itibaren Görükle Belediyesi`nin içinde bulunduğu ekonomik nedenlerden dolayı Belediye Başkanlığı ile anlaşarak kendi rızası ile 41.000.000 TL yevmiye ile çalışmayı kabul ederek sürdürdüğü, ücretindeki bu düşüş nedeni ile geriye dönük ücret farkı talebinde bulunmadığı, bu talebinden feragat ederek Görükle Belediyesini ibra etiği, 01.06.2006 tarihinden itibaren bugünkü günlük çalışma ücretine ek olarak brüt 3 YTL artışla çalışmaya devam etmek istediği, bu tarihten sonrası için de ücret farkı talebinden feragat ettiği ve Görükle belediyesini ibra ettiği" beyanlı ücret indirimine ilişkin belgenin geçerli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Her ne kadar yerel mahkemece davanın kabulüne gerekçe olarak dinlenen tanık beyanlarına dayanılmış ise de, davacının delil listesinde bildirdiği tanıklar dinlenmemiş, 2005 yılında açılan ve Yargıtay denetiminden geçmediği anlaşılan dosyada dinlenen tanık beyanları değerlendirilerek karar verilmiştir. Emsal olduğu bildirilen dosyada dinlenen tanıkların davacının davasına yönelik beyanları olmaması sebebi ile o dosyada bildirilen tanıkların beyanları bu dosya için delil olarak kabul edilemez.

Mahkemece, davacının bildirdiği tanıklar dinlenip, diğer delillerle birlikte değerlendirilerek sonuca gidilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 05.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube